Решения от заседание на КФН от 23 март 2012 г.

На свое заседание от 23 март  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД да организира и управлява договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции”.

Вписва договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции” в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции”

Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН.

Вписва договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции” като емитент в регистъра, воден от КФН.

            2. Признава придобитата от Димитър Катъров квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

            3. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД

            4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 2 000 000 лв. (два милиона) лева, разпределени в 2 000 000 (два милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, които ще бъдат издадени от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

            5. Отказва да издаде лиценз на „Ню Кепитъл Груп” АД (в процес на учредяване) да извършва дейност, като управляващо дружество