Решения от заседание на КФН от 27 март 2012 г.

На свое заседание от 27 март  2012 г. КФН взе следните решения:

 Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 3 000 броя обикновени, безналични, лихвоносни облигации с номинална 1 000 евро всяка.

 Одобрява проект за промени в устава на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ.