Актуализирани данни за застрахователния пазар към края на месец август 2013 г.

Поради допълнително внесена информация от някои дружества, осъществяващи дейност по общо застраховане, е актуализирана статистиката, публикувана на страницата на КФН. Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

В резултат на продължаващия процес по прелицензиране на дружествата, осъществяващи дейност по доброволно здравно осигуряване, към края на месец август 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 26, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2013 г., възлиза на 1 115 749 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 7,6 % на годишна база.

Към края на август 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 911 704 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 4,8 % на годишна база. За сравнение, в края на август 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 1,8 % на годишна база.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,2 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 3,5 %, изчислен в края на август 2012 г. В края на август 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 17,5 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат спад на премиите от 0,6 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. на 23 890 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на август 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (21,1 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (19,7 %) и „Дженерали Застраховане” АД (14,7 %).

През периода януари – август 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 204 045 хил. лв. при 166 379 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22,6 % при изчислен ръст от 1,9 % в края на август 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,8 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25 % при ръст от 2 %, изчислен в края на август 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2013 г. Спрямо края на август 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 8,5 % на годишна база.

Предупреждение към потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за следното:

 

Дружество „ФОРЕКС ЕКСПЕРТС” ООД с адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучър” № 103, ет. 1 не е лицензирано от КФН като инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), включително да предоставя инвестиционни услуги по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ, а именно управление на портфейл на клиенти.

 

Инвестиционната услуга „управление на портфейл” може да бъде предоставяна единствено от:

– дружество, получило лиценз от КФН по реда на ЗПФИ и актовете по прилагането му за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

– банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;

– дружество, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

 

 Инвеститорите, които желаят да предоставят финансови инструменти и парични средства на доверително управление е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя услугата на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

КФН започва да публикува обобщена месечна статистика за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица

С цел осигуряване на по-добра защита на потребителите на финансови услуги и продукти и изграждане на по-високо ниво на доверие във финансовите пазари чрез повишаване на обществената информираност КФН започва публикуване на обобщена статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица на месечна база.

Всеки месец на интернет страницата на КФН в рубрика „За потребителя“, подменю „Статистически данни“, ще може да намерите обобщената статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица в следните категории:

– Среднодневен брой постъпили жалби през месеца;

– Динамика на всички постъпили жалби и запитвания в КФН;

– Интензивност на жалбите по населено място;

– Активност на жалбоподателите по дни от седмицата;

– Постъпили жалби по пазари през месеца;

– Най-активна седмица на постъпилите жалби;

– Класация на жалбите през месеца по дати;

– Начин на постъпване на жалби по пазари през месеца;

– Класация на препратените по компетентност жалби по препращаща институция.

Обобщената статистическа информация за жалби, запитвания и сигнали, подадени срещу поднадзорни на КФН лица за месец септември 2013 г., може да намерите в рубрика „За потребителя“, подменю „Статистически данни“, или на следния линк: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Forma_September_2013-1.pdf

 

Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе работна визита в Израел

Председателят на КФН Стоян Мавродиев, който е на работно посещение в Израел, разговаря с министър-председателя на страната Бенямин Нетаняху. По време на срещата си те обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, финансите и инвестициите. Стоян Мавродиев акцентира пред премиера Нетаняху върху предимствата на България за израелските инвестиции като финансовата стабилност, ниските данъци и директния достъп до европейския пазар. Двамата се обединиха около мнението, че отношенията между България и Израел са традиционно добри, което може да бъде стимул за още по-интензивни и взаимоизгодни икономически контакти.

По време на работната си визита Стоян Мавродиев се включи в престижната конференция Go4Europe, която традиционно събира ключови лидери от политическия и бизнес сектор. Акцент в нея са различните възможности за задълбочаване на партньорството между Европа и Израел.

Изпратени са уведомления на застрахователни брокери, които трябва да бъдат заличени от регистъра на застрахователните брокери, поради липса на дейност за повече от 6-месеца

Застрахователните брокери, които са престанали да осъществяват дейност за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, ги заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН (Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ).

В резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, се установи, че „Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД са преустановили извършването на дейност по застрахователно посредничество за повече от шест месеца. Предвид гореизложеното, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за откриване, на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, на производства за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на горецитираните дружества от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

„Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД имат тридневен срок от публикуването да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства.

Решения от заседание на КФН от 29 октомври 2013 г.

На свое заседание от 29 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат  издадени от „Централна кооперативна банка” АД.

Облигациите са в размер на 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка.

2. Одобри проект за промяна в устава на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ.

3. Прекратява откритото производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „Фармнет” АД.

4. Издава допълнителен лиценз на Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ” ЕАД – „Женитбена и детска застраховка”. 

5. Издава разрешение на Застрахователна компания „Лев Инс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

6. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Кварцверке” ГмбХ за изкупуване чрез инвестиционен посредник ИП „Булброкърс” ЕАД на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството. Забраната е на основание чл. 157а, ал. 5 във връзка с чл. 153, ал. 2 от ЗППЦК.

Решения от заседание на КФН от 22 октомври 2013 г.

 

На свое заседание от 22 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на УД „Аркус Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Аркус Балансиран”. Вписва договорен фонд „Аркус Балансиран” в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Аркус Балансиран”. Вписва емисия дялове и договорен фонд „Аркус Балансиран” като емитент в публичния регистър.

2. Издава разрешение на УД „Аркус Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Аркус Динамичен”. Вписва договорен фонд „Аркус Динамичен” в, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Аркус Динамичен”. Вписва емисия дялове и договорен фонд „Аркус Динамичен” като емитент в публичния регистър.

3. Издава разрешение за прекратяване на дейността на „Имоти Директ” АДСИЦ.

Отнема издадения на „Имоти Директ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Одобрява Катя Бинева за ликвидатор на „Имоти Директ” АДСИЦ.

4. Допусна 17 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 30 ноември 2013 г. и 21 лица до изпита за инвестиционен консултант, който ще се проведе на 01 декември 2013 г.

Списъците на допуснатите лица са публикувани в „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

5. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София от 13 255 904 лв. на 15 710 686 лв. Емисията е в размер на 2 454 782 лв., разпределена в 2 454 782 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

6. Прие решение, с което да потвърди съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с “Насоки за разумни политики за възнаграждения съгласно Директивата относно ЛУАИФ” и „Насоки относно ключови концепции на Директивата относно ЛУАИФ”.

7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.   

Измененията се налагат поради констатацията на трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.

За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А имено, че задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Също така, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.

С наредбата се цели отстраняване на негативни практики, установени

при прилагането на Наредба № 24 от 2006 г., както и създаване на условия за по-

добрата защита на интересите на потребителите.

Предстои обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 в „Държавен вестник”.

 

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България

Към 30 септември 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на България са 443. През месеца 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН и 2 дружества са се отказали.

Към  30 септември 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България са 1687. През септември новозаявилите застрахователни посредници са 15, а 2 са се отказали.

В този период не са постъпили нови уведомления от застрахователи със седалище на територията на България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 30 септември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.         Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2011 г. до 30.09.2013 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,75 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2011 г. до 30.09.2013 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2,93 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,75 на сто, а за ППФ съответно е 5,93 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 766-УПФ и № 767-ППФ от 14.10.2013 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2013 г.

На свое заседание от 15 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Признава на Инес Кауфман-Закл квалификация за застрахователен брокер, придобита в Република Австрия.

2. Допусна Албена Лилова и Поля Николова до изпит за признаване на частична  правоспособност на отговорен актюер,  а Борис Петрунов до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.