Решения от заседание на КФН от 29 октомври 2013 г.

На свое заседание от 29 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат  издадени от „Централна кооперативна банка” АД.

Облигациите са в размер на 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка.

2. Одобри проект за промяна в устава на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ.

3. Прекратява откритото производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „Фармнет” АД.

4. Издава допълнителен лиценз на Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ” ЕАД – „Женитбена и детска застраховка”. 

5. Издава разрешение на Застрахователна компания „Лев Инс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

6. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Кварцверке” ГмбХ за изкупуване чрез инвестиционен посредник ИП „Булброкърс” ЕАД на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството. Забраната е на основание чл. 157а, ал. 5 във връзка с чл. 153, ал. 2 от ЗППЦК.