Решения от заседание на КФН от 22 октомври 2013 г.

 

На свое заседание от 22 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на УД „Аркус Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Аркус Балансиран”. Вписва договорен фонд „Аркус Балансиран” в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Аркус Балансиран”. Вписва емисия дялове и договорен фонд „Аркус Балансиран” като емитент в публичния регистър.

2. Издава разрешение на УД „Аркус Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Аркус Динамичен”. Вписва договорен фонд „Аркус Динамичен” в, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Аркус Динамичен”. Вписва емисия дялове и договорен фонд „Аркус Динамичен” като емитент в публичния регистър.

3. Издава разрешение за прекратяване на дейността на „Имоти Директ” АДСИЦ.

Отнема издадения на „Имоти Директ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Одобрява Катя Бинева за ликвидатор на „Имоти Директ” АДСИЦ.

4. Допусна 17 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 30 ноември 2013 г. и 21 лица до изпита за инвестиционен консултант, който ще се проведе на 01 декември 2013 г.

Списъците на допуснатите лица са публикувани в „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

5. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София от 13 255 904 лв. на 15 710 686 лв. Емисията е в размер на 2 454 782 лв., разпределена в 2 454 782 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

6. Прие решение, с което да потвърди съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с “Насоки за разумни политики за възнаграждения съгласно Директивата относно ЛУАИФ” и „Насоки относно ключови концепции на Директивата относно ЛУАИФ”.

7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.   

Измененията се налагат поради констатацията на трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.

За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А имено, че задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Също така, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.

С наредбата се цели отстраняване на негативни практики, установени

при прилагането на Наредба № 24 от 2006 г., както и създаване на условия за по-

добрата защита на интересите на потребителите.

Предстои обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 в „Държавен вестник”.