Актуализирани данни за застрахователния пазар към края на месец август 2013 г.

Поради допълнително внесена информация от някои дружества, осъществяващи дейност по общо застраховане, е актуализирана статистиката, публикувана на страницата на КФН. Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

В резултат на продължаващия процес по прелицензиране на дружествата, осъществяващи дейност по доброволно здравно осигуряване, към края на месец август 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 26, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2013 г., възлиза на 1 115 749 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 7,6 % на годишна база.

Към края на август 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 911 704 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 4,8 % на годишна база. За сравнение, в края на август 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 1,8 % на годишна база.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,2 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 3,5 %, изчислен в края на август 2012 г. В края на август 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 17,5 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат спад на премиите от 0,6 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. на 23 890 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на август 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (21,1 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (19,7 %) и „Дженерали Застраховане” АД (14,7 %).

През периода януари – август 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 204 045 хил. лв. при 166 379 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22,6 % при изчислен ръст от 1,9 % в края на август 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,8 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25 % при ръст от 2 %, изчислен в края на август 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2013 г. Спрямо края на август 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 8,5 % на годишна база.