Решения от заседание на КФН от 15 октомври 2013 г.

На свое заседание от 15 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Признава на Инес Кауфман-Закл квалификация за застрахователен брокер, придобита в Република Австрия.

2. Допусна Албена Лилова и Поля Николова до изпит за признаване на частична  правоспособност на отговорен актюер,  а Борис Петрунов до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.