EIOPA публикува окончателния пакет от Насоки по подготовката за прилагането на режима Платежоспособност 2

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на 27 септември 2013 г. окончателните насоки за подготовката на режима Платежоспособност 2 (Solvency II):
1. Насоки за предоставяне на информация до националните надзорни органи;
2. Насоки за системата на управление;
3. Насоки за прогнозно оценяване на собствените рискове на застрахователя (базирано на принципите на Собствената оценка на риска и платежоспособността – СОРП);
4. Насоки за Предварително заявление за вътрешни модели.
Насоките бяха финализирани след публична консултация по-рано тази година, по време на която EIOPA e получила над 4000 коментари.

С насоките EIOPA възнамерява да увеличи значително готовността на надзорните органи и застрахователите за прилагането на Платежоспособност 2, когато Директива 2009/138/ЕО стане приложима. Насоките имат за цел да гарантират, че националните компетентни органи (НКО) и застрахователните компании ще могат да предприемат активни стъпки за прилагане на някои ключови елементи на Платежоспособност 2 по еднакъв и последователен начин, като НКО следва да решат по какъв начин да ги включат в своята национална регулаторна и надзорна рамка.

EIOPA предвижда издаването на насоките на всички официални езици на ЕС на 31 Октомври 2013 и прилагането им от 1 януари 2014 г. В срок от 2 месеца от датата на публикуването им на всички официални езици, Комисията за финансов надзор трябва да съобщи на EIOPA дали ще ги спазва в надзорната си практика. През февруари 2015 година НКО следва да представят доклад за напредъка по изпълнението на насоките.

Консултативните доклади за насоките могат да бъдат намерени на интернет страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2013-closed-consultations/march-2013/guidelines-on-preparing-for-solvency-ii/index.html