Изпратени са уведомления на застрахователни брокери, които трябва да бъдат заличени от регистъра на застрахователните брокери, поради липса на дейност за повече от 6-месеца

Застрахователните брокери, които са престанали да осъществяват дейност за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, ги заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН (Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ).

В резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, се установи, че „Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД са преустановили извършването на дейност по застрахователно посредничество за повече от шест месеца. Предвид гореизложеното, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за откриване, на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, на производства за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на горецитираните дружества от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

„Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД имат тридневен срок от публикуването да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства.