Решения от заседание на 29.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция и други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността) на „Сателит Х“ АД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, съгласно договор за професионални услуги.

2. Признава продобитата от Алаа Сауаид квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

3. Спазва в надзорната си дейност Насоките относно критериите за освобождаване на инвестиционни посредници от изискването за ликвидност в съответствие с член 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10), издадени от Европейския банков орган.

4. Изпраща писмо до „ПИКЪРИНГ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до „БРОКЕРС ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до „РИСК ТРАНСФЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до ЗД „ЕВРОИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с представен от дружеството договор за прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги на външен изпълнител.

Оперативна устойчивост на цифровите технологии

Като част от инициативата за повишаване информираността на обществеността относно развитието на финансовите иновации, КФН публикува видео материал за новата рамка за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA). Европейската регулация цели укрепване на информационната и комуникационна сигурност на финансовия сектор, чрез осигуряване на устойчиви операции, гарантирани в условията на кибер атаки.

Комисията за финансов надзор уважи 30-годишнината на фондация „Атанас Буров“

Комисията за финансов надзор уважи 30-годишнината от учредяването на фондация „Атанас Буров“ на състоялата се официална церемония в Гранд-Хотел „София“. На събитието присъстваха г-жа Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и г-н Петър Джелепов – член на КФН.

От името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, приветствие към управителния съвет и всички членове на фондацията отправи г-жа Йорданова:Бих искал да пожелая на Вас и на всички членове на Управителния съвет да продължите своята мисия – все така устойчиво, упорито и всеотдайно да откривате и поощрявате младите хора, избрали за свое бъдеще сферата на финансите, да поддържате живи банкерските традиции и да съхранявате примера на историческата личност на Атанас Буров“.

Благодарение на изграденото дългогодишно партньорство между фондацията и Комисията, през 2022 г. бе реализирано и 20-то юбилейно издание на програмата „Небанковият финансов сектор в България“, в която участват ученици с изявен интерес към икономическите науки.

IMG 1013 р 1 scaled
Г-жа Диана Йорданова
IMG 1155 р scaled
Г-жа Диана Йорданова, г-жа Мария Филипова и г-н Петър Джелепов (от ляво на дясно)

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 3 )


Провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, взе решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането. Датата, на която ще се проведе изпитът, е 28.01.2023 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, в срок до 28.11.2022 г. могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането, заедно с приложенията към чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор и подписани с електронен подпис на delovodstvo@fsc.bg.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователна дейност” – „Заявление за допускане до изпит за оценка на знанията и уменията по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ“.

Тематичният обхват на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 303, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Кодекса за застраховането, е оповестен на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, съгласно Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор. Същата следва да бъде заплатена от одобрените да се явят на изпит кандидати, в срок до 5 (пет) дни преди датата на изпита, по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.

Решения от заседание на 24.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Венцислав Вълчев за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД.

2. Oдобрява представените промени в устава на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Признава придобитата от Симеон Керанов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Вписва „УелдСмарт“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

5. Oтписва издадената от договорен фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” емисия дялове, както и договорен фонд „Инвест Диверсифициран Фонд”, от водените от КФН регистри, в резултат на приключила ликвидация на фонда.

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността, уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние, в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК.

Крайният срок за разкриване на уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за трето тримесечие на 2022 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността, изтича на 29.11.2022 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация, чрез предоставянето й на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. 

Решения от заседание на 22.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 999 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева всяка една, с ISIN код BG1100069985 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

2. Не издава забрана за придобиване от Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ, Белгия, на 100 % пряко квалифицирано участие в управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД.

3. Одобрява Евгени Ташев, Владислав Кънчев и Никола Петринин за членове на съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ.

4. Одобрява представените промени в устава на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Утвърждава „РСМ БГ” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

6. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

7. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

Оповестяване на резултати от проведените на 12 и 13 ноември 2022 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 12 и 13 ноември 2022 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 12 ноември 2022 г. се явиха 11 лица при допуснати 15 кандидати, като 6 от тях са издържали изпита.

 

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

1

Шукри Рашид Шукри

2

Велко Георгиев Манов

3

Никола Димитров Кирилов

4

Стоян Борисов Георгиев

5

Петко Асенов Ризов

6

Ива Ивайлова Николова

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 1 от 17 ноември 2022 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 78 от 01 ноември 2022 г.

 

На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 13 ноември 2022 г. се явиха 10 лица при допуснати 14 кандидати, като 5 от тях са издържали изпита.

 

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант 

1

Красимир Марков Георгиев

2

Велко Георгиев Манов

3

Емил Стефанов Димитров

4

Станислав Георгиев Атанасов

5

Амин Алиреза Зейнали

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 2 от 17 ноември 2022 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 78 от 01 ноември 2022 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Лицата, издържали съответния изпит, ще бъдат уведомени индивидуално от екипа на КФН за датата и мястото на връчване на сертификатите.

За получаване на сертификатите трябва да бъде представен документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 30.09.2022 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2022 г. е 4 900 034 души, като нараства спрямо 30.09.2021 г. с 1.50 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.09.2022 г. са общо 10 150, от които 966 пенсионери с пожизнени пенсии и 9 184 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове, навършили са пенсионна възраст и средствата им са прехвърлени във фондовете за извършване на плащания. През деветмесечието на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 022 хил. лв. за пенсии, 13 049 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 66 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2022 г. възлизат на 221 217 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 54 560 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 30.09.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Решения от заседание на 17.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава разрешение на инвестиционен посредник „Делтасток” АД да оферира в търгове за двудневен спот на квоти за емисии на парникови газове за собствена сметка и/или за сметка на клиенти, съгласно Регламент (ЕС) № 1031/2010.

2. Одобрява замяната на „Алианц Банк България” АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

3. Одобрява Стефан Петков за член на съвета на директорите на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД.

4. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

5. Актуализира списъка на регулирани пазари в трети държави, съответно надзора, който се счита за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз.

6. Признава на Тодор Петров частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

7. Признава на Виктор Матев частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

8. Включва Йордан Павлов в списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за извършване на следните видове оценки:

– на недвижими имоти и

– на машини и съоръжения.

9. Изпраща писмо до Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит в дружеството.

10. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит в дружеството.