Председателят на КФН Карина Караиванова участва в заседанията на Съветите на надзорниците на ESMA и EIOPA

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова участва тази седмица в заседанията на Съветите на надзорниците на два европейски регулатора – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). На заседанието на Съвета на надзорниците на ESMA в Братислава бяха обсъдени широк кръг от изключително важни въпроси по функционирането на капиталовите пазари.
 
Централна тема на дискусиите на Съвета на надзорниците на EIOPA във Франкфурт на Майн беше актуална тема за България – стрес-тестовете на застрахователния сектор. Г-жа Караиванова проведе и лична среща с Председателя на EIOPA Габриел Бернардино.
 
Във връзка с участието си в двата важни съвета председателят на КФН Карина Караиванова коментира: „Много ценно за мен беше да получа информация за провежданите и в другите европейски страни стрес-тестове на застрахователи. Този опит ще ни помогне значително да получим навременна и обективна картина на този сектор в България”.
 

Решения от заседание на КФН на 26.09.2016 г.

На заседанието си на 26.09.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за доброволно прекратяване на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич. Отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане на Взаимозастрахователна кооперация „Доруджа – М – Живот”.

2. Уведомява компетентния орган  на Република Франция и Република Румъния за намерението „Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Франция и Република Румъния.

3. Приема на първо четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на сайта на КФН за даване на бележки и предложения по него в рамките на 14-дневен срок. Същият е изпратен на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 26.09.2016 г.

На заседанието си на 26.09.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение за доброволно прекратяване на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич. Отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане на Взаимозастрахователна кооперация „Доруджа – М – Живот”.

2. Уведомява компетентния орган  на Република Франция и Република Румъния за намерението „Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Франция и Република Румъния.

3. Приема на първо четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на сайта на КФН за даване на бележки и предложения по него в рамките на 14-дневен срок. Същият е изпратен на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 20.09.2016 г.

На заседанието си на 20.09.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промените в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София.

2. Признава придобитата квалификация от Красен Подгорски за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Признава придобитата квалификация от Павлин Миланов за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на 93 963 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, представляващи 33,32% от капитала на дружеството, на цена 26,90 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.  

5. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 677 998 броя акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, представляващи 9,99 % от капитала на дружеството, на цена 14,40 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 20.09.2016 г.

На заседанието си на 20.09.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промените в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София.

2. Признава придобитата квалификация от Красен Георгиев Подгорски за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Признава придобитата квалификация от Павлин Василев Миланов за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на 93 963 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, представляващи 33,32% от капитала на дружеството, на цена 26,90 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.  

5. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 677 998 броя акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, представляващи 9,99 % от капитала на дружеството, на цена 14,40 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец юли на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/ ОПРЕДЕЛИ НОВИТЕ НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ПРОВЕРЯВАЩИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ЗАМЕНЯТ ДОГОВОРИТЕ С „РСМ БЪЛГАРИЯ”

Със свое решение от 15.09.2016 г. КФН определи новите независими външни проверяващи на застрахователните и пенсионните дружества, които сключиха договори с „РСМ България” по-рано през 2016 г. Новите назначения са в резултат на това, че на 02.09.2016 г. КФН изключи „РСМ България”, заради установена съществена невярна информация в документите на дружеството. Повече подробности за това решение на КФН може да намерите тук.

Съобразно решението на КФН от 02.09.2016 г. застрахователните и пенионноосигурителните дружества бяха длъжни незабавно да прекратят договорите с „РСМ България” и да посочат нов проверяващ до 12 септември. С днешното си решение КФН определя новите независими външни експерти на тези дружества. Имената им  може да намерите в прикрепения файл.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви по повод днешното решение на Комисията:
"За да не бавим процеса по проверките на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, направихме необходимото, за да можем да определим новите проверяващи по най-бързия начин. Потвърждавам категоричното ни намерение проверките на този сектор да приключат до края на годината."

Решения от заседание на КФН на 15.09.2016 г.

На заседанието си на 15.09.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 1 749 547 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код: BG1100019048, издадени от „Инвестор.бг” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството,  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

2. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 623-Е от 02.09.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

3. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 15.09.2016 г.

На заседанието си на 15.09.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 1 749 547 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код: BG1100019048, издадени от „Инвестор.бг” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството,  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

2. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 623-Е от 02.09.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

3. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец август 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 август 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 542.  
    
През месец август 16 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили дейност. Към 31 август 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2170, като броят е коригиран, предвид допусната техническа грешка при отчитането през предходен период.     

През август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14.       

През месец август 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.             

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.