Решения от заседание на КФН на 29.12.2015 г.

На заседанието си на 29.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия и на Кралство Испания относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 29.12.2015 г.

На заседанието си на 29.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия и на Кралство Испания относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 28.12.2015 г.

На заседанието си на 28.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Централен депозитар в потвърждение на това, че на основание чл. 16а, ал. 10, изр. второ от Кодекса за застраховането „Евроинс Иншурънс Груп” АД има право да придобие участието в капитала на „ХДИ Застраховане” АД.

2. Издава лиценз на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ за извършване на  дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране), издадена от „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията.

3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна.

4. Удължава срока за предоставяне от „Нео Фин Капитал” ЕАД на допълнителна информация и документи.

5. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Решения от заседание на КФН на 28.12.2015 г.

На заседанието си на 28.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Централен депозитар в потвърждение на това, че на основание чл. 16а, ал. 10, изр. второ от Кодекса за застраховането „Евроинс Иншурънс Груп” АД има право да придобие участието в капитала на „ХДИ Застраховане” АД.

2. Издава лиценз на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ за извършване на  дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране), издадена от „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията.

3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна.

4. Удължава срока за предоставяне от „Нео Фин Капитал” ЕАД на допълнителна информация и документи.

5. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Решения от заседание на КФН на 18.12.2015 г.

  1. Изпраща писмо до Admiral Markets UK Ltd, с което уведомява дружеството, че клонът му на територията на Република България ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  2. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
  3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Мел холдинг” АД за закупуване на акции на „Птицевъдство – Ломци” АД от останалите акционери на дружеството.
  4. Допуска 2 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г.  и 4 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.
  5. Издава на „Застрахователно дружество „ОЗОК ИНС” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховки по Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
  6. Приема на второ четене Проект на решение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Решения от заседание на КФН на 18.12.2015 г.

На заседанието си на 18.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Admiral Markets UK Ltd, с което уведомява дружеството, че клонът му на територията на Република България ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

2. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Мел холдинг” АД за закупуване на акции на „Птицевъдство – Ломци” АД от останалите акционери на дружеството.

4. Допуска 2 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г.  и 4 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.

5. Издава на „Застрахователно дружество „ОЗОК ИНС” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховки по Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

6. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Решения от заседание на КФН на 17.12.2015 г.

На заседанието си на 17.12.2015 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, в размер на 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) лева, разпределени в 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, ISIN код BG1100007159, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството и вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с указания за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.
 
3. Изпраща писмо до „Риал естейт – Поморие” АДСИЦ с искане за представяне на допълнителна информация и документи.
 
4. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София” АДСИЦ с указания за представяне на допълнителна информация.
 
5. Изпраща писмо до ИП „Интерглоуб Дайрект” ООД (в процес на учредяване), с указания за отстраняване на констатираните несъответствия и за представяне на допълнителни документи.
 
6. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г., 8 физически лица. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г., 15 физически лица.
 
7. Назначава Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД.
 
8. Определя състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7).
 
9. Одобрява промяна в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, приета с решение на съвета на директорите на дружеството от 30.11.2015 г.  
 
10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.
 
11. Утвърждава протокол от заседание на комисията, избрана съгласно Заповед № 331/ 27.10.2015 г. (изм. със Заповед № 362/ 12.11.2015 г. и със Заповед № 382/ 18.11.2015 г.) на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с одобрения Проект за финансиране на конкретни дейности на основание чл. 288 б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ). 
 
12. Изпраща писмо до „Гаранционен фонд” АД, гр. София, за изискване на допълнителна информация.
 
13. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК” АД, срещу решение № 780–ПД от 01.10.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.
 
14. Оставя без разглеждане поради оттегляне жалба, постъпила от „ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД.
 
15. Обявява Решение № 819-ОЗ/16.10.2015 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за нищожен административен акт.

Решения от заседание на КФН на 17.12.2015 г.

На заседанието си на 17.12.2015 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, в размер на 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) лева, разпределени в 15 355 140 (петнадесет милиона триста петдесет и пет хиляди сто и четиридесет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, ISIN код BG1100007159, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството и вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с указания за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.
 
3. Изпраща писмо до „Риал естейт – Поморие” АДСИЦ с искане за представяне на допълнителна информация и документи.
 
4. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София” АДСИЦ с указания за представяне на допълнителна информация.
 
5. Изпраща писмо до ИП „Интерглоуб Дайрект” ООД (в процес на учредяване), с указания за отстраняване на констатираните несъответствия и за представяне на допълнителни документи.
 
6. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г., 8 физически лица. Допуска до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г., 15 физически лица.
 
7. Назначава Наталия Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД.
 
8. Определя състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7).
 
9. Одобрява промяна в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, приета с решение на съвета на директорите на дружеството от 30.11.2015 г.  
 
10. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.
 
11. Утвърждава протокол от заседание на комисията, избрана съгласно Заповед № 331/ 27.10.2015 г. (изм. със Заповед № 362/ 12.11.2015 г. и със Заповед № 382/ 18.11.2015 г.) на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с одобрения Проект за финансиране на конкретни дейности на основание чл. 288 б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ). 
 
12. Изпраща писмо до „Гаранционен фонд” АД, гр. София, за изискване на допълнителна информация.
 
13. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК” АД, срещу решение № 780–ПД от 01.10.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.
 
14. Оставя без разглеждане поради оттегляне жалба, постъпила от „ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД.
 
15. Обявява Решение № 819-ОЗ/16.10.2015 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за нищожен административен акт.

Съобщение на КФН

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, с решение на председателя на Комисията за финансов надзор от 14.12.2015г. за изпълнител на поръчката е определено Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец ноември две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 ноември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 498.     
През месец ноември 21 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 7 са преустановили дейност. Към 30 ноември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2043.    
През ноември няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 ноември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.      
През месец ноември двама застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на правото на установяване. Към 30 ноември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.                 
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.