Обзор на условията, свързани с покриването на рисковете „наводнение” и „земетресение” и данни за този пазар

На страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Публикации” е публикуван обзорен преглед на условията, при които се покриват рисковете „наводнение” и „земетресение” в България, както и изследване на световния пазар на катастрофични облигации, които са в обръщение към момента.
Настоящият обзор е изготвен от дирекция „Регулаторна политика и анализи” към Управление „Застрахователен надзор” на КФН предимно въз основа на информация, поискана от заместник-председателя на управление „Застрахователен надзор” и представена от 19 застрахователни дружества по общо застраховане в края на 2008 г. и през май 2009 г. Информацията е свързана с предлаганите застрахователни продукти, покриващи рисковете „наводнение” и „земетресение” и общия брой застраховани обекти срещу тези рискове.
Всичките 19 застрахователи покриват риска „наводнение” при условия и фактори, които са твърде разнообразни, включително по отношение на вида застраховано имущество – движимо и недвижимо, съответно на физически и юридически лица. Част от застрахователите включват риска „наводнение” в основното покритие по застраховка „Пожар и природни бедствия”, а друга част го покриват срещу заплащане на допълнителна премия. Премиите, срещу които се осигурява това покритие варират в широк диапазон, като например при условно възприета застрахователна сума на недвижимо имущество от 60 000 лв., то диапазонът на премиите между различните застрахователи, които посочват тарифна ставка изрично и само за този риск, е от 2 лв. до 24 лв. Застрахователите прилагат различни отстъпки и надбавки към базовите си тарифи, като отчитат конкретни рискови фактори – разстояние на застрахованото имущество до воден басейн, квота на щетимост от предходни години и др. Съгласно данните, представени от застрахователите до май 2009 г. и по данни на Националния статистически институт за края на 2008 г. приблизително 10% от жилищата в България са застраховани срещу риска от наводнение.
Всички застрахователи, които осигуряват застрахователно покритие срещу риска „наводнение”, предлагат такова и срещу риска „земетресение”. Част от тях също включват този риск в основното покритие по застраховка „Пожар и природни бедствия”, друга част го покриват срещу заплащане на допълнителна премия. В някои случаи може да бъде осигурено и самостоятелно покритие. Тарифните ставки за риска „земетресение” са съобразени със земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество, като зоните са определени съгласно „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни зони” или последната сеизмична карта на Геофизичния институт на БАН. Класификацията на имуществото по вид е сходна на тази при покриване на риска „наводнение”  – жилищни сгради и търговски обекти, съответно движимо и недвижимо имущество. Диапазонът на премиите между застрахователите за покриване на риска „земетресение” на база условната застрахователна сума на недвижимото имущество от 60 000 хил. лв. и в зависимост от земетръсната зона варира от 6 лв. до 240 лв. Към базовата тарифна ставка се предвиждат и увеличения в зависимост от височината на сградата, годината на нейното построяване и др. Съгласно данните, представени от застрахователите до май 2008 г. и по данни на Националния статистически институт за края на 2008 г. приблизително 9% от жилищата в България са застраховани срещу риска от земетресение.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2009 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2009 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2009 г. е 3 713 437 души, като нараства спрямо 30.06.2008 г. с 4,78 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,17 на сто, в професионалните – 85,27 на сто, в доброволните – 57,76 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,68 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,4 г., в професионалните – 41,3 г., в доброволните – 46,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,7 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2009 г. възлизат на 2 661 149 хил. лв. и в сравнение с края на първото полугодие на 2008 г. отбелязват ръст от 11,34 на сто.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2009 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2009 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН от 29 юли 2009 г .

На свое заседание от 29 юли  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва „АЛТЕРОН” АДСИЦ, гр. Варна като публично дружество и  вписва на емисията акции в размер на 605 000 лева, разпределени в 605 000 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

2. Издава разрешение на инвестиционно дружество „Сити Даямънд Инвестмънтс” плс., Ирландия, да започне публично предлагане на дяловете на фондовете „Сити Глобъл Интерест Рейтс Стратеджи Юро Индекс Фънд” и „Сити КОМЕТ Индекс Фънд” на територията на Република България.

3. Вписва последваща емисия от акции на „Блек Сий Инвестмънт”  АДСИЦ, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 980 000 обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 14 950 000 лв. на 20 930 000 лв.

4. Издава одобрение за промени в уставите на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна и на  „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Признава на Роберт Васнер частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането и общото застраховане, придобита извън Република България в държава членка на ЕС.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуални партиди.
Измененията и допълненията в наредбата произтичат от натрупания опит по нейното прилагане и от необходимостта от уреждане на реда и начина за оценка на инвестициите в нов вид финансов инструмент, допустим съгласно последните промени в КСО (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г.), както и преномериране на съответни препратки към закона, които произтичат от същите промени. По-конкретно с промяната на наредбата е уреден реда и начина за оценка на корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни и инвестиционни проекти (чл. 176, ал.1, т.7 от КСО).
Разширен е обхватът на моделите, включени в метода на дисконтираните парични потоци, които могат да се използват по отношение на оценката на акциите, както и обхватът на видовете пазарни множители, използвани при прилагането на модела на пазарните множители на дружество аналог. Промяната е направена с цел да бъде предоставена по-голяма гъвкавост на пенсионноосигурителните дружества при оценяване на акциите по справедлива цена.
 Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

КФН беше домакин на работна среща на експертна група към Комитета на европейските застрахователни и пенсионни осигурителни надзори (CEIOPS)

За първи път на 20 и 21 юли 2009 г. в София се проведе среща на Експертната група за вътрешни модели към Комитета на европейските застрахователни и пенсионниосигурителни надзори (CEIOPS) под домакинството на Комисията за финансов. Присъстваха 30 представители от различните европейски надзорни  застрахователни институции,  които два дни работеха върху основния ангажимент на Експертната група за вътрешни модели  да подготви предложение до  Европейската комисия относно мерките от второ ниво по прилагане на Рамковата директива Платежоспособност II. Тези мерки представляват подробни изисквания към използването на вътрешни модели за изчисляване на необходимия капитал на застрахователите и тяхното одобрение от надзорните институции, включително взаимодействието между тях, когато се касае до одобряване на вътрешни модели, които ще се прилагат от цялата застрахователна група.
На срещата бяха обсъждани коментарите на застрахователната индустрия и други заинтересовани лица по Консултативен документ № 37  “Проект на становище за мерки по прилагане от второ ниво относно процедурата за одобряване на вътрешни модели”, публикуван на интернет страницата на CEIOPS: http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=585. Бяха дискутирани  специфичните разпоредби за одобряване на частичен вътрешен модел и подходите за интегриране на този модел в стандартната формула за целите на изчисляване на необходимия капитал.
Също така беше планирана работата по мерките от трето ниво (надзорни указания по прилагането на директивата Платежоспособност II) във връзка с предварителната процедура преди подаването на заявление за одобряване на вътрешен модел.  

„КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС” ЕООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 670 може да намерите в раздел „ Административни документи”.

Маргарита Василева е одобрена за лице, оправомощено да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява  Маргарита Василева за лице, оправомощено да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД.
Решение № 671 е публикувано в раздел „Административни документи”.

“НЛБ Банка Запад-Изток” АД е отписано като емитент от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва като емитент “НЛБ Банка Запад-Изток” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа  и емисия ценни книжа в размер на 5 000 000  евро, издадени от дружеството. Емисията бе разпределена в 5 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с датата на емитиране: 26.06.2006 г. и с дата на падеж: 26.06.2009 г.
Решение 675 може да намерите в раздел "Административни документи". 

Решения от заседание на КФН от 22 юли 2009 г .

На свое заседание от 22 юли  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Изи Брокърс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 25  000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия и „Изи Брокърс” АД, гр. София, като публично в регистъра, воден от КФН.
Основната дейност на емитента е свързана с учредяване и придобиване на дялове от дружества, осъществяващи дейност в сферата на  застрахователното и банковото посредничество в България и Гърция.
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Антониос Варсамис – изпълнителен директор и член СД, Евангелиа Моухтари – зам.-председател, Георгиос Варсамис – председател на СД и Сотириос Капирис и Василики Нтини – членове на СД.
Антониос Варсамис, Евангелиа Моухтари и Георгиос Варсамис заедно притежават 100 % капитала на дружеството, като Антониос Варсамис притежава 35 %,  Евангелиа Моухтари – 30 % и Георгиос Варсамис – 35 %.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София. (предишно наименование „Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД, гр. София). Емисията е в размер на 7 500 000 евро, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва на 9.5 % на годишна база, 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 60  месеца, считано от 14.04.2009 г., а падежът е на 14.04.2014 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София.  като емитент.

3. Одобри търгово предложение от „СТС Инвест Холдинг” АД, гр. Габрово, за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД, гр. София, на акции на „Независимост-40” АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 23,23 лв.

4. Издава одобрение за промени в уставите на три дружества: на „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, гр. София (предишно наименование „Ефектен Унд Финанц – Имоти” АДСИЦ, гр. София) и на „Зенит имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.

5. Издава одобрение за промени в устава на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Новият адрес е гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1. Другите промени са свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.

„КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа  „КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР” ООД гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 668 може да намерите в раздел „ Административни документи”.

“Велпа-91” АД, гр. Стражица и „София Мел” АД, гр. София са отписани като публични дружества от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде две решения, с които отписа “Велпа-91” АД, гр. Стражица и „София Мел” АД, гр. София, като публични дружества от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.
Решенията 657 и 658 може да намерите в раздел "Административни документи".