КФН беше домакин на работна среща на експертна група към Комитета на европейските застрахователни и пенсионни осигурителни надзори (CEIOPS)

За първи път на 20 и 21 юли 2009 г. в София се проведе среща на Експертната група за вътрешни модели към Комитета на европейските застрахователни и пенсионниосигурителни надзори (CEIOPS) под домакинството на Комисията за финансов. Присъстваха 30 представители от различните европейски надзорни  застрахователни институции,  които два дни работеха върху основния ангажимент на Експертната група за вътрешни модели  да подготви предложение до  Европейската комисия относно мерките от второ ниво по прилагане на Рамковата директива Платежоспособност II. Тези мерки представляват подробни изисквания към използването на вътрешни модели за изчисляване на необходимия капитал на застрахователите и тяхното одобрение от надзорните институции, включително взаимодействието между тях, когато се касае до одобряване на вътрешни модели, които ще се прилагат от цялата застрахователна група.
На срещата бяха обсъждани коментарите на застрахователната индустрия и други заинтересовани лица по Консултативен документ № 37  “Проект на становище за мерки по прилагане от второ ниво относно процедурата за одобряване на вътрешни модели”, публикуван на интернет страницата на CEIOPS: http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=585. Бяха дискутирани  специфичните разпоредби за одобряване на частичен вътрешен модел и подходите за интегриране на този модел в стандартната формула за целите на изчисляване на необходимия капитал.
Също така беше планирана работата по мерките от трето ниво (надзорни указания по прилагането на директивата Платежоспособност II) във връзка с предварителната процедура преди подаването на заявление за одобряване на вътрешен модел.