Решения от заседание на КФН от 29 юли 2009 г .

На свое заседание от 29 юли  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва „АЛТЕРОН” АДСИЦ, гр. Варна като публично дружество и  вписва на емисията акции в размер на 605 000 лева, разпределени в 605 000 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

2. Издава разрешение на инвестиционно дружество „Сити Даямънд Инвестмънтс” плс., Ирландия, да започне публично предлагане на дяловете на фондовете „Сити Глобъл Интерест Рейтс Стратеджи Юро Индекс Фънд” и „Сити КОМЕТ Индекс Фънд” на територията на Република България.

3. Вписва последваща емисия от акции на „Блек Сий Инвестмънт”  АДСИЦ, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 980 000 обикновени акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 14 950 000 лв. на 20 930 000 лв.

4. Издава одобрение за промени в уставите на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна и на  „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Признава на Роберт Васнер частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането и общото застраховане, придобита извън Република България в държава членка на ЕС.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуални партиди.
Измененията и допълненията в наредбата произтичат от натрупания опит по нейното прилагане и от необходимостта от уреждане на реда и начина за оценка на инвестициите в нов вид финансов инструмент, допустим съгласно последните промени в КСО (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г.), както и преномериране на съответни препратки към закона, които произтичат от същите промени. По-конкретно с промяната на наредбата е уреден реда и начина за оценка на корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни и инвестиционни проекти (чл. 176, ал.1, т.7 от КСО).
Разширен е обхватът на моделите, включени в метода на дисконтираните парични потоци, които могат да се използват по отношение на оценката на акциите, както и обхватът на видовете пазарни множители, използвани при прилагането на модела на пазарните множители на дружество аналог. Промяната е направена с цел да бъде предоставена по-голяма гъвкавост на пенсионноосигурителните дружества при оценяване на акциите по справедлива цена.
 Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.