Обзор на условията, свързани с покриването на рисковете „наводнение” и „земетресение” и данни за този пазар

На страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Публикации” е публикуван обзорен преглед на условията, при които се покриват рисковете „наводнение” и „земетресение” в България, както и изследване на световния пазар на катастрофични облигации, които са в обръщение към момента.
Настоящият обзор е изготвен от дирекция „Регулаторна политика и анализи” към Управление „Застрахователен надзор” на КФН предимно въз основа на информация, поискана от заместник-председателя на управление „Застрахователен надзор” и представена от 19 застрахователни дружества по общо застраховане в края на 2008 г. и през май 2009 г. Информацията е свързана с предлаганите застрахователни продукти, покриващи рисковете „наводнение” и „земетресение” и общия брой застраховани обекти срещу тези рискове.
Всичките 19 застрахователи покриват риска „наводнение” при условия и фактори, които са твърде разнообразни, включително по отношение на вида застраховано имущество – движимо и недвижимо, съответно на физически и юридически лица. Част от застрахователите включват риска „наводнение” в основното покритие по застраховка „Пожар и природни бедствия”, а друга част го покриват срещу заплащане на допълнителна премия. Премиите, срещу които се осигурява това покритие варират в широк диапазон, като например при условно възприета застрахователна сума на недвижимо имущество от 60 000 лв., то диапазонът на премиите между различните застрахователи, които посочват тарифна ставка изрично и само за този риск, е от 2 лв. до 24 лв. Застрахователите прилагат различни отстъпки и надбавки към базовите си тарифи, като отчитат конкретни рискови фактори – разстояние на застрахованото имущество до воден басейн, квота на щетимост от предходни години и др. Съгласно данните, представени от застрахователите до май 2009 г. и по данни на Националния статистически институт за края на 2008 г. приблизително 10% от жилищата в България са застраховани срещу риска от наводнение.
Всички застрахователи, които осигуряват застрахователно покритие срещу риска „наводнение”, предлагат такова и срещу риска „земетресение”. Част от тях също включват този риск в основното покритие по застраховка „Пожар и природни бедствия”, друга част го покриват срещу заплащане на допълнителна премия. В някои случаи може да бъде осигурено и самостоятелно покритие. Тарифните ставки за риска „земетресение” са съобразени със земетръсната зона, в която се намира застрахованото имущество, като зоните са определени съгласно „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни зони” или последната сеизмична карта на Геофизичния институт на БАН. Класификацията на имуществото по вид е сходна на тази при покриване на риска „наводнение”  – жилищни сгради и търговски обекти, съответно движимо и недвижимо имущество. Диапазонът на премиите между застрахователите за покриване на риска „земетресение” на база условната застрахователна сума на недвижимото имущество от 60 000 хил. лв. и в зависимост от земетръсната зона варира от 6 лв. до 240 лв. Към базовата тарифна ставка се предвиждат и увеличения в зависимост от височината на сградата, годината на нейното построяване и др. Съгласно данните, представени от застрахователите до май 2008 г. и по данни на Националния статистически институт за края на 2008 г. приблизително 9% от жилищата в България са застраховани срещу риска от земетресение.