„Хюндай Финанс” АДСИЦ е отписано от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от публичния регистър  „Хюндай Финанс” АДСИЦ – в ликвидация, гр. София и издадената от дружеството емисия акции в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Решение 701 може да намерите в раздел "Административни документи".