“Виктория” получи разрешение да закупи акции от “Корпоративна търговска банка” АД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на ЗАД “Виктория” да инвестира 11,57% от собствените си средства в акции от основния капитал на “Корпоративна търговска банка” АД.

Г-н Кафелов одобри избора на Валери Алексиев за изпълнителен директор и член на управителния съвет на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД .

КФН определи минимална доходност за професионалните пенсионни фондове

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, Бисер Петков определи минимална доходност при управление на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.01.2002г. до 31.12.2003г. в размер на 6.55% /шест цяло и петдесет и пет на сто/ на годишна база.

Утвърдена е форма на декларация по чл. 122а, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване относно произхода на средствата , от които са направени вноските срещу записани акции

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “ Осигурителен надзор” Бисер Петков утвърди декларация по чл. 122а, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване относно произхода на средствата , от които са направени вноските срещу записани акции. Тази декларация е необходимо да се подава от лица, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружеството. 
Образеца на декларация може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел“Документи” – Уведомления и Заявления

Разрешено връщане от “Евро-финанс” АД на заети парични средства

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова разреши на “Евро-финанс” АД да върне заетите парични средства под формата на дългово-капиталов  инструмент в размер на 21 000 лева. От внесения в КФН отчет за капиталова адекватност и ликвидност на “Евро-финанс” АД към 31.12.03 г., е видно, че връщането на сумата от 21 000 лв. (деноминирани), привлечена от четири лица под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент, няма да наруши изискванията на капиталовата адекватност на инвестиционния посредник.

Покана за обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за задължителното застраховане

Комисията за финансов надзор отправя покана към заинтересуваните страни да вземат участие в обсъждането на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4  за задължителното застраховане (обн., ДВ, бр. 90 от 10.Х.2003 г.).

Пълният текст на проекта на Наредбата може да бъде намерен на интернет – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба”, “Проектонаредби”.

Вашите коментари по предложения за обсъждане по  проекта на Наредбата може да изпращате до 23 февруари  2004 г. на е-mail адрес:  nar_zastr@fsc.bg

Нов изпълнителен директор на “Български имоти” и нов управител на “Кю Би И интернешънъл иншуранс лимитид – клон София”

Нуредин Кафелов, член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри Марион Фишер за изпълнителен директор на ЗК “Български имоти” (общо застраховане) и на ЖЗК “Български имоти” (животозастраховане).

Беше одобрен и Румен Чолаков за управител на “Кю Би И интернешънъл иншуранс лимитид – клон София”.

Одобрени изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на   “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”,  “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” , както и в правилника за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” АД.
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”, “Решения”, (решение №45 – УПФ/22.01.2004 г., решение № 46 -ППФ/22.01.2004 г., решение №47  – ДПФ/20.01.2004 г).

Одобрени са единни форми и правила за изготвяне и представяне на отчетите за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” одобри единни форми и правила за изготвяне и представяне на отчетите за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници – приложение към чл. 27, ал. 1 от Наредбата  за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници на електронен носител и чрез електронна поща.  Одобрен е също и списък на държави с развити капиталови пазари по чл. 13, т. 2 и чл. 18, ал. 3 от същата наредба.

Формата на отчета за капиталовата адекватност и ликвидността, упътването за изготвяне и представяне на отчетите, правилата за попълване на таблиците към отчетите, както и списъкът на държави с развити капиталови пазари по чл. 13, т. 2 и чл. 18, ал. 3 от НКАЛИП, са публикувани на интернет страницата ни, раздел “Документи”, “Указания и изисквания”.

КФН прие практика по прилагането на чл. 144, ал. 2 и чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване относно задължението пенсионноосигурителното дружество до уведомява осигурените лица за изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността

На свое заседание от 21.01.2004 г. КФН прие практика по прилагането на чл. 144, ал. 2 и чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване относно задължението пенсионноосигурителното дружество до уведомява осигурените лица за изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на управляван от него пенсионен фонд чрез два централни ежедневника.

Пълния текст на приетата практика можете да намерите на интернет страницата ни, раздел "Документи", "Указания и изисквания".

Издадено е одобрение на инвестиционен посредник “Евродилинг” АД, Бургас, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти

Зам.-председателят на управление “Надзор на инвестиционната дейност” Димана Ранкова издаде одобрение на инвестиционен посредник “Евродилинг” АД, Бургас,  за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.