Одобрени са единни форми и правила за изготвяне и представяне на отчетите за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” одобри единни форми и правила за изготвяне и представяне на отчетите за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници – приложение към чл. 27, ал. 1 от Наредбата  за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници на електронен носител и чрез електронна поща.  Одобрен е също и списък на държави с развити капиталови пазари по чл. 13, т. 2 и чл. 18, ал. 3 от същата наредба.

Формата на отчета за капиталовата адекватност и ликвидността, упътването за изготвяне и представяне на отчетите, правилата за попълване на таблиците към отчетите, както и списъкът на държави с развити капиталови пазари по чл. 13, т. 2 и чл. 18, ал. 3 от НКАЛИП, са публикувани на интернет страницата ни, раздел “Документи”, “Указания и изисквания”.