Одобрени изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на   “Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”,  “Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” , както и в правилника за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” АД.
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”, “Решения”, (решение №45 – УПФ/22.01.2004 г., решение № 46 -ППФ/22.01.2004 г., решение №47  – ДПФ/20.01.2004 г).