Разрешено връщане от “Евро-финанс” АД на заети парични средства

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова разреши на “Евро-финанс” АД да върне заетите парични средства под формата на дългово-капиталов  инструмент в размер на 21 000 лева. От внесения в КФН отчет за капиталова адекватност и ликвидност на “Евро-финанс” АД към 31.12.03 г., е видно, че връщането на сумата от 21 000 лв. (деноминирани), привлечена от четири лица под формата на дългово-капиталов (хибриден) инструмент, няма да наруши изискванията на капиталовата адекватност на инвестиционния посредник.