Покана за обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за задължителното застраховане

Комисията за финансов надзор отправя покана към заинтересуваните страни да вземат участие в обсъждането на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4  за задължителното застраховане (обн., ДВ, бр. 90 от 10.Х.2003 г.).

Пълният текст на проекта на Наредбата може да бъде намерен на интернет – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба”, “Проектонаредби”.

Вашите коментари по предложения за обсъждане по  проекта на Наредбата може да изпращате до 23 февруари  2004 г. на е-mail адрес:  nar_zastr@fsc.bg