Решения от заседание на 28.04.2022 г.

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер на на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3%, но общо не по-нисък от 2,8%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 27.10.2021 г. и дата на падеж 27.10.2030 г., с ISIN код BG2100013213.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Издава одобрение на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (други необходими дейности пряко свързани с осъществяване на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС) на трети лица (Пълните текстове на решения 331 – ДСИЦ, 332 – ДСИЦ, 333 – ДСИЦ, 334 – ДСИЦ и 335 – ДСИЦ можете да намерите в рубрика „Административни документи – Решения).

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за прекратяването на договорен фонд (ДФ) „Глобал Опортюнитис“ и отнема разрешението за организиране и управление на ДФ „Глобал Опортюнитис”, издадено на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД с Решение № 635-ДФ от 31.07.2015 г. на КФН.

4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Победа“ АД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 1 487 706 броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

EIOPA започва обществена консултация по проекта на Насоки за интегриране на предпочитанията за устойчивост на клиента при оценката за пригодност


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО, EIOPA) започва обществена консултация по проекта на Насоки за интегриране на предпочитанията за устойчивост на клиента при оценката за пригодност съгласно Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и Съвета относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата за разпространение на застрахователни продукти)

На електронната страница на ЕОЗППО е публикувано съобщение във връзка със започнала обществена консултация по проекта на Насоки за интегриране на предпочитанията за устойчивост на клиента при оценката за пригодност съгласно Директивата за разпространение на застрахователни продукти.
Насоките произтичат от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1257 на Комисията по отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в изискванията към застрахователните дружества и разпространителите на застрахователни продукти във връзка с контрола и управлението на продуктите, и в правилата за етичност и за инвестиционни съвети за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (Делегиран регламент (ЕС) 2021/1257), чиито разпоредби ще се прилагат от 2 август 2022 г., и същите целят:
•    Насърчаване на съгласувано и последователно прилагане на разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1257 от застрахователите и застрахователните посредници в държавите-членки и от националните компетентни органи (НКО);
•    Ограничаване на възможностите за злоупотреба при продажба на застрахователни продукти във връзка с предпочитанията за устойчивост на потребителите;
•    Насърчаване на сходен подход от НКО при осъществяване на надзора на застрахователи и застрахователни посредници.

Проектът на Насоки на ЕОЗППО предоставя насоки относно:
•    Как да помогнем на клиентите да разберат по-добре концепцията за „предпочитания за устойчивост“ и техния избор за инвестиции;
•    Събиране на информация за предпочитанията на клиентите да инвестират в продукти, представляващи устойчива инвестиция;
•    Как да се съчетаят предпочитанията на клиентите с продуктите въз основа на информацията в оповестяванията за продуктите съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги;
•    Кога да се оценяват предпочитанията за устойчивост (т.е. само след като пригодността на продукта е оценена според знанията и опита на клиента, финансовото състояние и други инвестиционни цели); и
•    Компетенциите, свързани с устойчивите финанси, които се очаква да притежават застрахователните посредници и застрахователите, които предоставят съвети във връзка с основаващ се на застраховане инвестиционен продукт.

Заинтересованите страни се приканват да предоставят обратна връзка по документа за консултация, като отговорят на въпросите чрез попълване на онлайн анкета до 13 май 2022 г.
Анкетата е на електронната страница на ЕОЗППО на адрес:
https://eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-draft-guidelines-integrating-customer-sustainability-preferences

В допълнение към тази консултация, ЕОЗППО ще проведе и публично изслушване със заинтересованите страни на 6 май 2022 г., което е отворено за регистрация до 30 април 2022 г.

Решения от заседание на 21.04.2022 г.

1. Одобрява нов устав на „Парк“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.
           
2. Одобрява Калинка Тенкова-Йорданова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД.
 
3. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.
 
4. Заличава „КОРЕКТ М БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД (с предишно наименование „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД), от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
           
6. Изпраща писмо до „Диджитъл брокер“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

Решения от заседание на 21.04.2022 г.


На заседанието си на 21.04.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява нов устав на „Парк“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.
           
2. Одобрява Калинка Тенкова-Йорданова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД.
 
3. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.
 
4. Заличава „КОРЕКТ М БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД (с предишно наименование „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД), от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
           
6. Изпраща писмо до „Диджитъл брокер“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

Катедра „Финанси и кредит“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов с признание към г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

По случай 70 години от основаването на най-старата българска финансова катедра, катедра “Финанси и кредит” към Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, ръководителят на катедрата, проф. д-р Стоян Проданов връчи специални плакети на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, и на г-н Владимир Савов заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Г-н Атанасов поздрави ръководството на катедрата по повод 70-годишния юбилей, като отправи силни послания за бъдещи успехи и просперитет

Бойко Атанасов
Бойко Атанасов

Бойко Атанасов Владимир Савов

„Бих искал да пожелая на Вас и целия академичен състав да продължите да създавате традиции в образованието. Това е една от най-висшите мисии, благодарение на която за учащите се отваря врата както към тях самите, така и към другите в интелектуален и в духовен аспект в процеса на изграждането им като пълноценни хора и личности.  Образованието не е само обучение, образованието е нагласата, отношението към света. То се придобива чрез усвояване на знание и ценности, с чиято помощ интерпретираме света.“
По повод годишнината, Комисията за финансов надзор, съвместно със Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, проведе онлайн лекция, посветена на темата за безопасни инвестиции под надслов „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“.

Зам.-председателят на КФН с участие в „Accelerate Green” – Политики и практики за стимулиране на зелени инвестиции в икономиката и бизнеса

Мария Филипова – зам. – председател на Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие в „Accelerate Green” – Политики и практики за стимулиране на зелени инвестиции в икономиката и бизнеса. Събитието откри Асен Василев – вицепремиер и министър на финансите. Борислав Сандов – вицепремиер и министър на околната среда и водите и Лиляна Павлова – вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, световни анализатори и водещи европейски финансисти,  запознаха участниците с най-важните теми от сферата на устойчивите финанси, както и бе споделен опита на държавата, бизнеса и неправителствения сектор за зеленото финансиране.Мария Филипова 1
Г-жа Филипова, като панелист в темата „Държавни политики за стимулиране на зелени инвестиции“, благодари за възможността да вземе участие във форума и изрази подкрепата на КФН за Зелената сделка и за постигането на целите й за модерна, ефективна, конкурентноспособна и устойчива икономика. „Съществуващите предизвикателства в областта на климата и околната среда могат и трябва да бъдат превърнати в нови възможности за развитие. Всеки един участник на капиталовия пазар, независимо от неговата роля, може да съдейства за постигане на развитие, целящо опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Комисията за финансов надзор ще подпомогне този процес като осъществява надзор, осигуряващ прозрачност и гаранции за екологична, социална и устойчива стойност на инвестиционните проекти“, заяви тя и подчерта, че Комисията полага целенасочени усилия, за да се гарантира, че инвеститорите разполагат с възможност за коректна оценка на устойчивостта на инвестициите.
Комисията за финансов надзор отрежда ключово значение на Стратегията за устойчиво финансиране за генериране на частно финансиране, за справяне с климатичните цели и екологичните предизвикателства и насърчава инвестиционната общност към отговорно и активно участие в този дългосрочен процес, чието начало вече е поставено.
„Необходимо е да бъдат създадени и предложени инвестиционни продукти, които са насочени към постигане на целите за устойчиво развитие. На инвеститорите следва да бъде предоставена възможност да инвестират в емитенти, прилагащи устойчиви бизнес стратегии“, коментира още Мария Филипова.Мария Филипова 4
КФН ще продължи и през 2022 г. да осъществява активна двупосочна комуникация и подкрепа на участниците на финансовите пазари в този процес, Комисията се ангажира да оповестява новите моменти в регулаторната рамка, да провежда информационни кампании и да разяснява прилагането на действащите регламенти за таксономията, както и да популяризира зелените инвестиции, които са бъдещето на развитието на зелената икономика в България.

Решения от заседание на 19.04.2022 г.

На заседанието си на 19.04.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява нов устав на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ, гр. Варна, който ще бъде предложен за приемане на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.
          
2. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 28.05.2022 г. и като инвестиционен консултант на 29.05.2022 г., съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.
           
3. Определя към 31.03.2022 г. минимална доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния двадесет и четири месечен период от 31.03.2020 г. до 31.03.2022 г. в размер на 1,11% (едно цяло и единадесет стотни на сто) на годишна база и минимална доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния двадесет и четири месечен период от 31.03.2020 г. до 31.03.2022 г. в размер на 1,67% (едно цяло и шестдесет и седем стотни на сто) на годишна база.                   
 

Решения от заседание на 19.04.2022 г.

На заседанието си на 19.04.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява нов устав на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ, гр. Варна, който ще бъде предложен за приемане на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.
          
2. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 28.05.2022 г. и като инвестиционен консултант на 29.05.2022 г., съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.
           
3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2020 г. до 31.03.2022 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 316 – УПФ от 19.04.2022 г. и № 317 – ППФ от 19.04.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
                
 

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. в КФН са получени 72 (седемдесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки относно намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.
През периода са постъпили 3 (три) уведомления за оттегляне на намерението на застрахователни дружества да извършват трансгранична дейност на територията на България. През периода не са постъпвали уведомления за намерение на застрахователи  със седалище в ЕС да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Към края на март 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява до 417 (четиристотин и седемнадесет) дружества.
През март 2022 г. в КФН са получени 40 (четиридесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги. През същия период са получени 24 (двадесет и четири) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  Поради това, към края на март 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, нараства на 2 086 (две хиляди осемдесет и шест).През март 2022 г. КФН е изпратила уведомления до националните компетентни органи на Кипър и Ирландия относно оттеглянето на намерението на един местен застраховател да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на март 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).
За периода КФН е изпратила уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия. В допълнение, КФН е изпратила уведомление до националния компетентен орган на Полша относно намерението на един застрахователен брокер да разшири обхвата на извършваната от него дейност чрез установяването на клон на територията на Полша. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 56 (петдесет и шест) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 14.04.2022 г.


На заседанието си на 14.04.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ТЕЦ – Бобов дол“ АД, с. Големо село.
Емисията е в размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една и с ISIN код BG1100015210.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Уеб Медия Груп” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 5 000 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100017059.
 
3. Вписва емисия варанти, които ще бъдат издадени при бъдещо увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 194 891 235 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

4. Одобрява нов устав на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, който ще бъде предложен за приемане на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Одобрява нов устав на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, който ще бъде предложен за приемане на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.

6. От разгледаните до 14.04.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 и 29 май 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 май 2022 г., се допускат: Ани Недкова Петкова, Мишел Мустафа Оде, Емил Тодоров Якимов, Диана Стоянова Крумова, Даниел Йорданов Тунев, Цветан Ангелов Цветанов, Светослав Радославов Иванов.
Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 20.05.2022 г.
Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

7. Изпраща писмо до „Европейска Застрахователна и Осигурителна компания Застрахователно акционерно дружество“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, което да ръководи функцията за съответствие на дружеството.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист и на член на Съвета на директорите на дружеството.