Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. в КФН са получени 72 (седемдесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки относно намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.
През периода са постъпили 3 (три) уведомления за оттегляне на намерението на застрахователни дружества да извършват трансгранична дейност на територията на България. През периода не са постъпвали уведомления за намерение на застрахователи  със седалище в ЕС да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Към края на март 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява до 417 (четиристотин и седемнадесет) дружества.
През март 2022 г. в КФН са получени 40 (четиридесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги. През същия период са получени 24 (двадесет и четири) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  Поради това, към края на март 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, нараства на 2 086 (две хиляди осемдесет и шест).През март 2022 г. КФН е изпратила уведомления до националните компетентни органи на Кипър и Ирландия относно оттеглянето на намерението на един местен застраховател да извършва дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на март 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).
За периода КФН е изпратила уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия. В допълнение, КФН е изпратила уведомление до националния компетентен орган на Полша относно намерението на един застрахователен брокер да разшири обхвата на извършваната от него дейност чрез установяването на клон на територията на Полша. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 56 (петдесет и шест) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

    За периода от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 41 (четиридесет и един) застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Постъпили са 5 (пет) уведомления по отношение на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги (вписване на застрахователни дружества списъка с нотификации на КФН) и 1 (едно) уведомление по отношение оттегляне на намерението на застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец юли 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 430 (четиристотин и тридесет) дружества.
    За периода в КФН са получени 13 (тринадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 11 (единадесет) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Към 31.07.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, са 2 294 (две хиляди двеста деветдесет и четири).
    За периода 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества и застрахователни посредници със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
    Към края на м. юли 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, възлиза на 17 (седемнадесет), а общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 (петдесет и два) посредника.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична застрахователна и посредническа дейност в рамките на Европейския съюз


За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. не са получени уведомления от компетентните органи на държави членки на ЕС по отношение намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване или уведомления относно оттегляне на намерението за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България.

Към края на месец май 2021 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 427 (четиристотин двадесет и седем) дружества.

За периода в КФН са получени уведомления относно намерението на 16 (шестнадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 5 (пет) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Към 31.05.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон), са 2 282 (две хиляди двеста седемдесет и един).

За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователи със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или уведомления относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.

Към края на м. май 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.

За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователни посредници да извършват дейност на територията на друга държава членка при условията на свобода на предоставяне на услуги или правото на установяване.

В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 (петдесет и два) посредника.

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична застрахователна и посредническа дейност в рамките на Европейския съюз


За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. не са получени уведомления от компетентните органи на държави членки на ЕС по отношение намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване или уведомления относно оттегляне на намерението за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България.

Към края на месец май 2021 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 427 (четиристотин двадесет и седем) дружества.

За периода в КФН са получени уведомления относно намерението на 16 (шестнадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 5 (пет) уведомления за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Към 31.05.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон), са 2 282 (две хиляди двеста седемдесет и един).

За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователи със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или уведомления относно оттегляне на намерението на застраховател със седалище в Република България да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.

Към края на м. май 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.

За периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователни посредници да извършват дейност на територията на друга държава членка при условията на свобода на предоставяне на услуги или правото на установяване.

В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 (петдесет и два) посредника.

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”