Решения от заседание на КФН на 29.01.2019 г.


На заседанието си на 29.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Фаворит Холд“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 785 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана на търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Вписва „Иновейшън Акселерейтър България” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
4. Отписва „Свилоза“ АД, гр. Свищов, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Не издава забрана за придобиване от Бистра Николoва Илкова на пряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник „Авал Ин” АД.
 
6. Уведомява Белгийската Национална банка, че Caisse Interprofessionnelle de Dѐpôts et de Virements de Titres SA, с търговско наименование Euroclear Belgium SA, може да предоставя услуги като централен депозитар на ценни книжа на територията на Република България.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2018 г. вкл.)
 
9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 за реда и начина на изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2018 г. вкл.)
 
10. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2018 г. вкл.)
 
11. Изпраща писмо до „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
13. Изпраща писмо до управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
 

Решения от заседание на КФН на 29.01.2019 г.


На заседанието си на 29.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Фаворит Холд“ АД, гр. София. Емисията е в размер до 785 641 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана на търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Вписва „Иновейшън Акселерейтър България” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
4. Отписва „Свилоза“ АД, гр. Свищов, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Не издава забрана за придобиване от Бистра Илкова на пряко квалифицирано участие в инвестиционния посредник „Авал Ин” АД.
 
6. Уведомява Белгийската Национална банка, че Caisse Interprofessionnelle de Dѐpôts et de Virements de Titres SA, с търговско наименование Euroclear Belgium SA, може да предоставя услуги като централен депозитар на ценни книжа на територията на Република България.
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 за реда и начина на изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
10. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.02.2019 г. вкл.)
 
11. Изпраща писмо до „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
13. Изпраща писмо до управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
 

Предстоящи промени във формата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) възнамерява да извърши промяна във формата на подаваните сделки. Планираната от ЕОЦКП промяна се състои в актуализация на XML схемата, използвана за докладване на данни за транзакции, както и инструкциите за докладване и правилата за валидиране.
ЕОЦКП все още не е определил дата за промените, но вече има публикувана техническа спецификация и документация във връзка с предстоящата промяна, която може да бъде намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

Решения от заседание на КФН на 24.01.2019 г.

 

На заседанието си на 24.01.2019 г. КФН реши:

 

1. Одобрява Николай Михайлов Колев за член на надзорния съвет на инвестиционният посредник „Делтасток“ АД.

 

2. Одобрява Десислава Петрова Стоименова за член на Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт“ АД.

 

3. Одобрява Беата Петрушова за член на за член на Надзорния съвет на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

 

4. Одобрява Иво Росенов Христов за ръководител на функцията за съответствие на застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ живот“ ЕАД.

 

5. Одобрява Андрей Георгиев Георгиев за прокурист на застрахователно дружество „Евроинс Живот“ ЕАД.

 

6. Открива производство по заличаване на "ЛГ Брокери" АД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден КФН.

 

7. Определи размера на вноската в Гаранционния фонд във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ в размер на 10.50 лв., както и срока за тяхното извършване на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от КЗ. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз в размер на 0.15 лв. по чл. 461, т. 2 от КЗ.

 

8. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 99 – УПФ/24.01.2018 г. и № 98 – ППФ от 24.01.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

 

9. Установява наличие на условията по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите на клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД (инвестиционен посредник с отнет лиценз) към датата на отнемане на лиценза – 11.10.2018 г.

 

10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключова функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.

 

11. Изпраща писмо до „Арив Инс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден КФН.


 


 

Решения от заседание на КФН на 24.01.2019 г.

 
На заседанието си на 24.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Николай Колев за член на надзорния съвет на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД.
 
2. Одобрява Десислава Стоименова за член на Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт“ АД.
 
3. Одобрява Беата Петрушова за член на Надзорния съвет на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
 
4. Одобрява Иво Христов за ръководител на функцията за съответствие на застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ живот“ ЕАД.
 
5. Одобрява Андрей Георгиев за прокурист на застрахователно дружество „Евроинс Живот“ ЕАД.
 
6. Открива производство по заличаване на "ЛГ Брокери" АД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден КФН.
 
7. Определи размера на вноската в Гаранционния фонд във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ в размер на 10.50 лв., както и срока за тяхното извършване на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от КЗ. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз в размер на 0.15 лв. по чл. 461, т. 2 от КЗ.
 
8. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 99 – УПФ/24.01.2018 г. и № 98 – ППФ от 24.01.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
9. Установява наличие на условията по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите на клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД (инвестиционен посредник с отнет лиценз) към датата на отнемане на лиценза – 11.10.2018 г.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключова функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.
 
11. Изпраща писмо до „Арив Инс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Размерът на вноската във Фонда за незастраховани МПС към Гаранционния фонд става 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство по „Гражданска отговорност” на автомобилистите


На днешното си заседание, 24.01.2019 г., КФН, по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, взе решение за определяне на размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите (ГО) към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд на 10.50 лв. за всяко застраховано моторно превозно средство (МПС).  Със същото решение КФН определи и размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Увеличението е с 0.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а при застраховка „Злополука“ няма промени.
На 20.12.2018 г. КФН публикува  проекта на решението на интернет страницата си, като отделни съобщения бяха изпратени до представителните асоциации на застрахователите, застрахователи, които не членуват в представителните организации, Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. На всички заинтересовани лица бе даден срок от един месец, изтекъл на 21.01.2019 г., за представяне на писмени предложения и възражения по проекта на решение. В този срок в КФН не са постъпили предложения и възражения и не са предоставени други доказателства.
Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без ГО, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.
Вноската в Гаранционния фонд към Обезпечителния фонд към ГФ не се променя. Тя е определена в Кодекса за застраховането в размер на 1.50 лв. за всяко МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.20 лв. за всяко място на пътниците в средствата за обществен транспорт,  за което е сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците за съответната година.
Общо вноската към Гаранционния фонд на всяка едно застраховано МПС по ГО става 12.00 лв. , които се разпределят във въпросните два фонда.
Взетото днес решение подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му.

Решения от заседание на КФН на 22.01.2019 г.


На заседанието си на 22.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Холдинг „Нов век“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13,50 лева всяка.  Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Златен лев”.
 
3. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на допълнение в проекта на бюджет на Гаранционен фонд за 2019 г.

Решения от заседание на КФН на 22.01.2019 г.


На заседанието си на 22.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Холдинг „Нов век“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13.50 лева всяка.  Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Златен лев”.
 
3. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на допълнение в проекта на бюджет на Гаранционен фонд за 2019 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2018 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" – "Общо застраховане" – 2018 и "Животозастраховане" – 2018 г.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2018 г.

Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Данните се отнасят единствено за застрахователните договори, които не са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.