Съвместно становище на КФН и БФБ-София АД относно наложен запор върху акциите на „Арома” АД

КФН и БФБ-София АД единодушно изразяват  позицията, че наложеният запор върху всички акции на „Арома” АД е извършен без да бъдат отчетени напълно изискванията на  действащото законодателство, сам по себе си уврежда интересите на инвеститорите и не е насочен върху имущество на публичното дружество. Тъй като това не е първият случай на налагането на запор върху акции, притежавани от лица, които нямат нищо общо с възникнал спор, по който страна е публично дружество, двете институции ще предприемат необходимите мерки като информират съответните държавни органи за създалата се ситуация и последствията от нея.

Съобщение на КФН във връзка с наложен запор върху акциите на „Арома” АД

На 29.07.2008 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) постъпва запорно съобщение от частен съдебен изпълнител Мариян Петков, което е в изпълнение на обезпечителна заповед от 21.07.2008 г., издадена от Председателя на Софийски градски съд. Със заповедта е допуснато налагане на обезпечителна мярка „забрана върху упражняване на правата върху акциите на „Арома” АД, като обезпечение на бъдещ иск за прогласяване на нищожността на договор за прехвърляне на търговското предприятие на „Астера Холдинг” АД от 04.09.2002 г. против „Арома” АД, „Теси” ООД, гр. Пловдив и „Синел” АД, гр. Пловдив”.
 В тази връзка, частният съдебен изпълнител „налага забрана върху упражняване на всички права (включително и спиране на търговията с книжата) върху акциите на „Арома” АД.” Наред с горното, в запорното съобщение е посочено, че на основание чл. 516 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) и във връзка с правомощията на КФН по чл. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, КФН следва незабавно да уведоми съответните регулирани пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за наложената обезпечителна заповед. Посочено е също така, че на основание чл. 508 от ГПК в тридневен срок от получаване на настоящото съобщение КФН следва да уведоми частния съдебен изпълнител относно емисиите ценни книжа на „Арома” АД, регистрирани в „Централен депозитар” АД, за наложените обезпечителни мерки по отношение на същите емисии, както и за мерките, които са предприети за спиране на търговията с акциите на длъжника „Арома” АД.   

По повод изложеното, КФН подчертава следното:

Съгласно действащото българско законодателство и по-конкретно визирания в запорното съобщение чл. 516, ал. 1 от ГПК, запор върху безналични ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до „Централен депозитар” АД, който уведомява незабавно регулирания пазар на ценни книжа за наложения запор. Без да бъде коментиран фактът, че с обезпечителната заповед не е наложен запор върху ценните книжа на „Арома” АД, а е постановена забрана върху упражняване на правата върху акциите на „Арома” АД, отбелязваме, че КФН не е и не би могла да бъде адресат на запорното съобщение, предвид законоустановения в ГПК ред за изпълнение върху безналични ценни книжа. КФН не е лицето, което води регистър на държавните ценни книжа, до което следва да се изпрати запорното съобщение съгласно чл. 516, ал. 2 от ГПК, ако това е имал предвид частният съдебен изпълнител. КФН не е адресат и на нормата на чл. 516, ал. 4 от ГПК, където е посочено, че Централният депозитар и лицето, което води регистър на държавните ценни книжа, следва да уведомят съдебния изпълнител в срока по чл. 508 от ГПК за емисиите ценни книжа, които притежава длъжникът и за наложените други запори. Съгласно чл. 13 от своя  устройствен закон – Закона за Комисията за финансов надзор, КФН не разполага с подобни правомощия.
В тази връзка запорното съобщение в посочената му част е изцяло неотносимо към правомощията и неизпълнимо от страна на Комисията.
По отношение на постановеното от частния съдебен изпълнител спиране на търговията с ценни книжа на „Арома” АД (каквото не фигурира в обезпечителната заповед на съда), КФН подчертава, че с подобни правомощия разполагат само изрично посочените в съответните специални закони органи и лица и то при реализиране на всички, предвидени в съответните разпоредби предпоставки. Чл. 91 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) визира възможност за пазарния оператор да спре търговията с финансови инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания пазар, какъвто явно не е настоящият случай. Чл. 92, ал. 1 от ЗПФИ препраща към нормата на чл. 118 от ЗПФИ, където е посочена възможност за спиране от търговия с определени финансови инструменти като вид принудителна административна мярка по отношение на лица, които извършват нарушение на ЗПФИ, на актове по прилагането му, на правилника или на други одобрени от заместник – председателя на КФН вътрешния актове на регулирания пазар на ценни книжа, какъвто явно също не е настоящият случай. Подобни са правомощията и на Заместник – председателя на КФН по чл. 212 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Съгласно чл. 100ю, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, Заместник – председателят на КФН може да спре от търговия определени ценни книжа, когато има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на глава „Шест А” от ЗППЦК и на актовете по прилагането й са били нарушени.
Настоящият казус не би могъл да бъде подведен под хипотезиса на нито една от посочените правни норми, от което следва, че не са налице правни предпоставки, които да обосноват предприемането на действия от страна на КФН или на Заместник – председателя й по спиране на търговията с ценни книжа на „Арома” АД. Напротив, именно предприемането на подобни действия би ги окачествило като изцяло незаконосъобразни и оттам и порочни, поради изложените по-горе мотиви.

Във връзка с горното е необходимо да се изтъкне, че именно на КФН със закон са възложени функции по осъществяване на държавния надзор върху дейността на субектите, опериращи на българския капиталов пазар, и то именно с цел защита интересите на инвеститорите и осигуряването на стабилност на капиталовия пазар. В тази връзка, е необходимо да се посочи, че както обезпечителната заповед, така и запорното съобщение са насочени и засягат правата на трети лица – акционерите на „Арома” АД, а не както би следвало – единствено на евентуалния ответник по бъдещия иск – „Арома” АД. Считаме, че подобни действия накърняват интересите на инвеститорите, нарушават стабилността на капиталовия пазар и общественото доверие в него.
Предвид факта, че случаят с „Арома” АД не е единичен и предвид действията, представляващи заплаха за стабилността на капиталовия пазар, КФН, съобразно своята компетентност, възнамерява да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на неговото нормално и стабилно функциониране, като в това число сезира Висшия съдебен съвет на Република България, органите на прокуратурата и Министерството на Правосъдието на Република България.  Също в тази връзка КФН ще изпрати сигнал до ДАНС, тъй като действия, които внасят съществен риск  за нормалното функциониране на капиталовия пазар, на практика представляват заплаха за стабилността на  финансовите пазари  на страната.

“ЕЛЕКТРОНИКА” АД, гр. София е отписано от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “ЕЛЕКТРОНИКА” АД, гр. София от публичния регистър, воден от КФН.

Пълния текст на решение 942 може да намерите в раздел "Административни документи"

Одобрено е вливането на “БТК Мобайл” ЕООД в „Българска телекомуникационна компания” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри договора за вливане на “БТК Мобайл” ЕООД, гр. София в „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София. Одобрен е и доклада на Управителния съвет на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София по чл. 262и от Търговския закон и Доклада на Управителя на „БТК Мобайл” ЕООД, гр. София по чл. 262и от Търговския закон.
Решение 819 може да намерите в раздел "Административни документи".

Резултати от проверка на КФН на борсови сделки за продажбата на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД и „Цигарена фабрика Пловдив” АД

След извършената проверка на реализацията чрез търговската система на борсата  на сделки за продажбата от „Булгартабак Холдинг” АД на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД (от 14 юли 2008 г.) и „Цигарена фабрика Пловдив” АД (от 17 юли 2008 г.) КФН установи следното:

– Продажбата на пакети акции от двете дружества е извършена съгласно уточнената между борсата и продавача процедура, като сделките са сключени според правилата за търговия на БФБ по време на непрекъсната търговия.
Следва да се отбележи, че мажоритарните дялове са продадени при условията на нормална търговия, но в конкретния случай продавачът („Булгартабак Холдинг” АД и консорциум от консултанти) е предварително публично известен, което е в противоречие с  принципа за анонимност на страните, характерен за обичайната борсова търговия.

– Същевременно, КФН счита че СД на БФБ-София АД не е предприел необходимите действия съобразно своите правомощия по борсовия правилник, с които да гарантира в достатъчна степен държавния интерес, а именно осигуряването на максимална доходност от сделката за „Булгартабак Холдинг” АД и в крайна сметка реализирането на желаните приватизационни намерения на принципала – българската държава. СД на БФБ-София АД не е отчел специфичния характер на сделката, а именно приватизационен, и не е предложил по-подходящ метод за извършване на продажбата. Следва да се посочи, че твърдението на БФБ, че това не е приватизационна сделка, защото продава „Булгартабак Холдинг” АД, а не Агенцията за приватизация не може да се сподели напълно, тъй като дяловете в други фабрики – Гоце Делчев, Пазарджик и т.н. са продавани на борсата преди 16 юни 2008 г.  на приватизационен сегмент при условията на аукцион с натрупване на оферти, отсичане на крайна цена и удовлетворяване на продажбата на възможно най-високата постигната по време на аукциона цена, като продавач на пакетите е бил отново„Булгартабак Холдинг” АД.

КФН ще запознае със своето становище съответните държавни институции – Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, както и народните представители в икономическата комисия в Народното събрание.

Иван Такев е одобрен за член на СД на „Българска Фондова Борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Иван Такев за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса-София” АД, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 г.

Пълния текст на решение 893 може да намерите в раздел "Административни документи"

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-май 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 592 246 хил. лв., а в животозастраховането – на 111 004 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 23,9 % и 27,6 % или общо за застрахователния сектор – 24,5 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (24,6 %) или общо 69,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 102 367 хил. лв., или 17,3 % от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход на годишна база за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 114 340 хил. лв., като най-голям принос в него от 61 430 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 29 974 хил. лв.  и имуществените застраховки от 14 998 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства”  –  72,2 % и „Кредити” – 50,6 %.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец май 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 82 430 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд запазва относителния си дял (6,6 %) в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийния приход по този вид застраховка възлиза на 7 364 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 47,8 % на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода  януари-май 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 13 015 хил. лв., с което се отчита спад от  3 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 37 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 19,9 %.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 62,6 % и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 31,4 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.05.2008 г. възлиза на 274 092.

Тече проверка на КФН, целяща установяване на валидността на мандатите на членовете на настоящия СД на БФБ

Непосредствено след провеждането на Годишното общо събрание на акционерите на БФБ на 30.06.2008 г. КФН  започна проверка, целяща установяване на валидността на мандатите на всеки един от членовете на настоящия СД на БФБ. Към настоящия момент КФН е изискала информация от Софийски градски съд и Агенция по вписванията с цел уточняване срока на мандатите на членовете на СД на БФБ и документите, въз основа, на които в търговския регистър са извършени съответните вписвания. Същите документи са изискани и от БФБ. Поради липсата на законово задължение БФБ да предоставя на КФН такъв вид информация, въпросните документи  не са налични в КФН.

КФН задължи БФБ да отстрани несъответствието между системите XETRA и COBOS по отношение на видовете поръчки с цел осигуряване на равнопоставеност между инвеститорите

Заместник-председателят на КФН Димана Ранкова наложи принудителна административна мярка, с която задължава „Българска фондова борса – София” АД да разработи и приложи технически мерки, с които да осигури пълно съответствие между функционалността на системата COBOS по отношение на подаваните поръчки за сделки с финансови инструменти и функционалността на търговската платформа XETRA. Фондовата борса е задължена да изпълни изискването в срок от 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка и да  представи доказателства за това в КФН в срок от 1-ден след изтичане на 30-дневния срок.
Със същото решение „Българска фондова борса – София” АД се задължава срок от 30 дни да преработи и съобрази Правилата за регистрация и работа със системата COBOS с приетия си нов Правилник за дейността на БФБ. След изтичане на срока БФБ следва да представи преработените Правилата за регистрация и работа със системата COBOS в КФН. 

Мярката се налага поради факта, че понастоящем COBOS не допуска въвеждането на „айсберг” и стоп-поръчки, както и такива с валидност за определена фаза на търговската сесия, като по този начин се нарушава основен  принцип на борсовата търговия, а именно равнопоставеността на инвеститорите.

Решения от заседание на КФН от 23 юли 2008 г.

На свое заседание от  23 юли  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество „Оптима Асет Мениджмънт” АД. Учредители на дружеството са «Систек Холдинг» АД с 98% от капитала, Мария Вълева и Любомила Андонова с по 1%. „Оптима Асет Мениджмънт” АД следва да удостовери пред КФН в 14-дневен срок, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК от 250 000 лв. е изцяло внесен.

2. Потвърди проспект за допукане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алу-Пласт” ЕАД. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксирана лихва от 7.8% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, матуритет – 36 месеца, дата на емитиране – 04.02.2008 г. , дата на падеж – 04.02.2011 г. Емисията се вписва в публичния регистър на КФН.
Основният предмет на дейност на „Алу-Пласт” ЕАД включва изработка и търговия на алуминиева, пластмасова, дървена и метална дограма, стъклопласти, проектантска и консултантска дейност по изработката им, проектиране и строителство.
„Алу-Пласт” ЕАД е собственост на Динко Михайлов, който е и изпълнителен директор на дружеството.

3. Одобри промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София, свързани с разпореждане с активи.

4. Одобри промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, свързани с правомощията на СД и свикването на общото събрание на акционерите.

5. Одобри промени в устава на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, свързани с капитала на дружеството и свикването на общото събрание на акционерите.

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Онник АКюркчиян

7. Призна правоспособност на отговорен актюер на Антоанета Ганчева, Дочко Бояджиев, Валентина Иванова, Ваня Петкова.

8. Прие Указания за отговорността при изплащане на застрахователно обезщетение, когато пътно-транспортното произшествие (ПТП) е настъпило извън територията на България и е причинено от моторно превозно средство с българска регистрация, за което  застраховката «Гражданска отговорност» на автомобилистите е била прекратена поради неплащане на разсрочена вноска от премията, но към полицата има издаден едногодишен сертификат «Зелена карта», който е валиден към датата на настъпване на ПТП.
Становището на КФН е, че когато ПТП е настъпило на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и има  несъответствие между действието на застрахователната полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и издадения към нея сертификат „Зелена карта”, то тогава се прилагат изцяло правилата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ако застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите е била прекратена, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, се приема, че няма действаща застраховка и отговорността за изплащане на обезщетението е на Гаранционния фонд.
Когато ПТП е настъпило на територията на трета държава (извън територията на ЕИП) и е причинено от МПС с българска регистрация, отговорността за изплащането на обезщетение е на застрахователя, издал сертификата „Зелена карта”, валиден към датата на застрахователното събитие за територията на държавата, в която е станало ПТП.
Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”