Резултати от проверка на КФН на борсови сделки за продажбата на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД и „Цигарена фабрика Пловдив” АД

След извършената проверка на реализацията чрез търговската система на борсата  на сделки за продажбата от „Булгартабак Холдинг” АД на мажоритарни пакети акции на „Слънце Стара Загора Табак” АД (от 14 юли 2008 г.) и „Цигарена фабрика Пловдив” АД (от 17 юли 2008 г.) КФН установи следното:

– Продажбата на пакети акции от двете дружества е извършена съгласно уточнената между борсата и продавача процедура, като сделките са сключени според правилата за търговия на БФБ по време на непрекъсната търговия.
Следва да се отбележи, че мажоритарните дялове са продадени при условията на нормална търговия, но в конкретния случай продавачът („Булгартабак Холдинг” АД и консорциум от консултанти) е предварително публично известен, което е в противоречие с  принципа за анонимност на страните, характерен за обичайната борсова търговия.

– Същевременно, КФН счита че СД на БФБ-София АД не е предприел необходимите действия съобразно своите правомощия по борсовия правилник, с които да гарантира в достатъчна степен държавния интерес, а именно осигуряването на максимална доходност от сделката за „Булгартабак Холдинг” АД и в крайна сметка реализирането на желаните приватизационни намерения на принципала – българската държава. СД на БФБ-София АД не е отчел специфичния характер на сделката, а именно приватизационен, и не е предложил по-подходящ метод за извършване на продажбата. Следва да се посочи, че твърдението на БФБ, че това не е приватизационна сделка, защото продава „Булгартабак Холдинг” АД, а не Агенцията за приватизация не може да се сподели напълно, тъй като дяловете в други фабрики – Гоце Делчев, Пазарджик и т.н. са продавани на борсата преди 16 юни 2008 г.  на приватизационен сегмент при условията на аукцион с натрупване на оферти, отсичане на крайна цена и удовлетворяване на продажбата на възможно най-високата постигната по време на аукциона цена, като продавач на пакетите е бил отново„Булгартабак Холдинг” АД.

КФН ще запознае със своето становище съответните държавни институции – Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, както и народните представители в икономическата комисия в Народното събрание.