“ЕЛЕКТРОНИКА” АД, гр. София е отписано от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “ЕЛЕКТРОНИКА” АД, гр. София от публичния регистър, воден от КФН.

Пълния текст на решение 942 може да намерите в раздел "Административни документи"