Решения от заседание на КФН от 23 юли 2008 г.

На свое заседание от  23 юли  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество „Оптима Асет Мениджмънт” АД. Учредители на дружеството са «Систек Холдинг» АД с 98% от капитала, Мария Вълева и Любомила Андонова с по 1%. „Оптима Асет Мениджмънт” АД следва да удостовери пред КФН в 14-дневен срок, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК от 250 000 лв. е изцяло внесен.

2. Потвърди проспект за допукане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алу-Пласт” ЕАД. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксирана лихва от 7.8% на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, матуритет – 36 месеца, дата на емитиране – 04.02.2008 г. , дата на падеж – 04.02.2011 г. Емисията се вписва в публичния регистър на КФН.
Основният предмет на дейност на „Алу-Пласт” ЕАД включва изработка и търговия на алуминиева, пластмасова, дървена и метална дограма, стъклопласти, проектантска и консултантска дейност по изработката им, проектиране и строителство.
„Алу-Пласт” ЕАД е собственост на Динко Михайлов, който е и изпълнителен директор на дружеството.

3. Одобри промени в устава на „Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София, свързани с разпореждане с активи.

4. Одобри промени в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, свързани с правомощията на СД и свикването на общото събрание на акционерите.

5. Одобри промени в устава на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, свързани с капитала на дружеството и свикването на общото събрание на акционерите.

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Онник АКюркчиян

7. Призна правоспособност на отговорен актюер на Антоанета Ганчева, Дочко Бояджиев, Валентина Иванова, Ваня Петкова.

8. Прие Указания за отговорността при изплащане на застрахователно обезщетение, когато пътно-транспортното произшествие (ПТП) е настъпило извън територията на България и е причинено от моторно превозно средство с българска регистрация, за което  застраховката «Гражданска отговорност» на автомобилистите е била прекратена поради неплащане на разсрочена вноска от премията, но към полицата има издаден едногодишен сертификат «Зелена карта», който е валиден към датата на настъпване на ПТП.
Становището на КФН е, че когато ПТП е настъпило на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и има  несъответствие между действието на застрахователната полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и издадения към нея сертификат „Зелена карта”, то тогава се прилагат изцяло правилата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ако застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите е била прекратена, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, се приема, че няма действаща застраховка и отговорността за изплащане на обезщетението е на Гаранционния фонд.
Когато ПТП е настъпило на територията на трета държава (извън територията на ЕИП) и е причинено от МПС с българска регистрация, отговорността за изплащането на обезщетение е на застрахователя, издал сертификата „Зелена карта”, валиден към датата на застрахователното събитие за територията на държавата, в която е станало ПТП.
Указанията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”