Иван Такев е одобрен за член на СД на „Българска Фондова Борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Иван Такев за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса-София” АД, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 г.

Пълния текст на решение 893 може да намерите в раздел "Административни документи"