Създаване на единна точка за достъп за трансгранично тестване на иновативни продукти от националните компетентни органи на държавите-членки на ЕС

В края на 2021 г. бе поставено началото на процедурна рамка за трансгранично тестване на иновации, разработена за създаването на Европейския форум за иновационни фасилитатори (Innovation Facilitator Cross-Border Testing  – EFIF), като Комисията за финансов надзор също получи покана да участва с вече действащия си механизъм за комуникация със заинтересованите лица относно въвеждането на финансово иновативни продукти/услуги в небанковия финансов сектор – Иновационен център.

Със създаването на единната точка за трасгранично тестване се цели да се улесни развитието на иновациите в целия ЕС, като се опрости комуникацията между националните компетентни органи и се увеличи прозрачността по отношение на регулаторното тестване в „пясъчна“ среда. По този начин се предоставя възможност на националните компетентни органи посредством уеб базирана платформа да споделят технологичен опит и добри практики с цел възприемане на единна политика и регулаторно третиране на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, представяни в техните регулаторни комуникационни механизми innovation hub и/или sandbox.

Информация как да се свържете със съответните национални органи и да разберете за националните изисквания за лицензиране, както и актуална информация за работата на Европейския форум за иновационни фасилитатори, може да направите като се регистрирате на следния линк: https://digital-finance-platform.ec.europa.eu/.

След успешна регистрация ще имате възможност да попълните и изпратите стандартизиран формуляр за тестване, като  включите повече от един национален орган. Може да отбележите следните категории, в зависимост от проявения интерес на компанията:

 • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в два или повече регулаторни sandbox-a, разположени в различни държави-членки, целящи да улеснят видимостта върху тестовете сред съответните национални компетентни органи, както и сред наблюдаващи национални органи;
 • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в регулаторен sandbox, намиращ се в една държава-членка, но желаещи да улеснят ранната видимост на теста от националните органи, разположени в друга(и) държава(и) членка(и) и евентуално сред допълнителни наблюдаващи национални органи;
 • Компаниите, проявяващи интерес да тестват своите иновативни продукти в регулаторен sandbox, разположен в една държава-членка, но желаещи да направят констатациите от този тест достъпни за националните органи, намиращи се в друга или друга държава-членка (и).

Решения от заседание на 26.05.2022 г.

На заседанието си на 26.05.2022 г. КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Топлофикация-Плевен“ АД, гр. Плевен.

Емисията е в размер до 6 666 668 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка една, с ISIN код BG1100004214 и е в резултат на увеличение на капитала съгласно решение от 25.11.2021 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Светла Ангелова за нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Одобрява Ивана Димова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД.

4. Одобрява Албена Райчева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА” АД и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД.

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

6. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2021 г.

7. Отписва „Вита Ми Холдингс“ АД, гр. София и „Сирма“ АД, гр. София като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕДМ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД, както и на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Заличава „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Амарант Кар“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на: Германия, Франция, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Чешка Република, Португалия, Швеция, Унгария, Австрия, Дания, Финландия, Словакия, Ирландия, Хърватия, Литва, Словеия, Латвия, Естония, Кипър, Люксембург, Малта.

11. Изпраща писмо с искане за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключовата функция за съответствие от „ЕЗОК“ ЗАД” АД на г-н Николай Божилов.

 

Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за първо тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет,  е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността, уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние, в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК. Крайният срок за разкриване на уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2022 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността, изтича на 30.05.2022 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация, чрез предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. 

Председателят на КФН, Бойко Атанасов, връчи наградата “Застраховател на годината”

На 19 май 2022 г.,  за четиринадесета  поредна година, бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас – „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината” за 2021 г., както и годишните награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

KSS 6310 scaled

Престижните награди се организират от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери. Критериите, по които се отличават победителите, се определят публично, а експертно жури от представители на организаторите номинира наградените в 9 категории.

Сред официалните гости на церемонията тази година бяха Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор,  Диана Йорданова – зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, и Владимир Савов – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

„Вярвам, че заедно с професионалната общност, ще продължим да работим за устойчивата стабилност на небанковия финансов сектор в България, да запазваме доверието и утвърждаваме стандартите на добрите застрахователни и осигурителни практики“, заяви г-н Бойко Атанасов. Той връчи голямата награда „Застраховател на годината“ в категорията“ Общо застраховане“ на  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД.

Г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, връчи наградата „Пенсионноосигурително дружество на годината” 2021 г. в категорията „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. Победител стана ПОК „Доверие“ АД.

Наградата „Застрахователен брокер на годината“ в категорията „Общо застраховане“, която получи „Ес Ди Ай Груп“ ООД и наградата „Застраховател на годината – Животозастраховане“, с победител „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, бяха връчени от г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор“.

Повече за наградените, можете да прочетете тук

Галерия на събитието:

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 28 май 2022 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 29 май 2022 г. (неделя)

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти ще се проведе на 28 май 2022 г. (събота) от 9:00 часа в зала на „Международен банков институт“ ООД, адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 49, етаж 1 (входът е от към ул. „Св. Св. Кирил и Методий“).

Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 29 май 2022 г. (неделя) от 9:00 часа в зала на „Международен банков институт“ ООД, адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 49, етаж 1 (входът е от към ул. „Св. Св. Кирил и Методий“).

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив;

Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, както следва:

            – Изпитът за брокери на финансови инструменти е с продължителност от 4 часа;

            – Изпитът за инвестиционни консултанти е с продължителност от 5 часа.

На изпитите може да се използват следните калкулатори:

 • Texas Instruments BA II Plus;
 • BA II Plus Professional;
 • HP 12C;
 • HP 12C Platinum;
 • HP 12C 25th anniversary edition, както и
 • HP 12C 30th anniversary edition.

            Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на други електронно-изчислителни средства.

             За допълнителни въпроси можете да се свържете с безплатно обаждане към Информационния център на КФН на телефон 0800 40 444 (от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа).

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2022 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2022 г. е 4 876 751 души, като нараства спрямо 31.03.2021 г. с 0,97 на сто.

Към 31.03.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 230 557 хил. лв. В сравнение с 31.03.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 7,77 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2022 г. са общо 3 908, от които 463 пенсионери и 3 445 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 196 хил. лв. за пенсии, 2 041 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 10 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първите три месеца на годината възлизат на 71 504 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 23 943 хил. лв.

Информация за резултатите от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за първото тримесечие на 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.03.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 19.05.2022 г., е взето решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер съгласно Наредба № 31от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (Наредба № 31).

Датите, на които ще се проведе изпита, са, както следва:

1.1.      Базов модул – „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“ – 01.10.2022 г. (събота);

1.2.      Модул „Животозастраховане“ – 08.10.2022 г. (събота);

1.3.      Модул „Рискови модели и Общо застраховане“ – 15.10.2022 г. (събота);

1.4.      Модул „Пенсионно осигуряване“ – 22.10.2022 г (събота).

Съгласно Наредба № 31 до изпита се допускат лица, които имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, в едномесечен срок от датата на настоящото оповестяване, могат да подадат заявление за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер“ по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 31, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или подписано с електронен подпис на delovodstvo@fsc.bg.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от КФН, и е публикувано на интернет страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”.

Тематичните обхвати на отделните модули на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са оповестени  на интернет страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“.

За явяване на изпит кандидатите заплащат такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН, приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За всеки модул се заплаща такса в размер на 450 лв. Лицата, допуснати да се явят на изпита, заплащат съответната такса в срок до 5 (пет) дни преди 01.10.2022 г., по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN:     BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ:       BNBGBGSD

Решения от заседание на 19.05.2022 г.

На заседанието си на 19.05.2022 г. КФН реши:

1.Одобрява Людмила Даскалова, Мария Желязкова и Зорница Ботинова за членове на Съвета на директорите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

2.Одобрява Марина Тодорова, Евгения Симеонова и Джулия Кацарова за членове на Съвета на директорите на „Експат Бета“ АДСИЦ.

3.Одобрява промени в устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо Общо събрание на акционерите на дружеството.

4.Одобрява Теодора Попова, Живко Ставрев и Цвета Влайкова за членове на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ.

5.Освобождава за 2022 г. „Астра Биоплант“ ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6.Освобождава за 2022 г. „Акспо България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

7.От разгледаните до 12.05.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 и 29 май 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 28 май 2022 г., се допуска: Амин Зейнали. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 29 май 2022 г., се допускат: Йордан Генов и Амин Зейнали.
Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 20.05.2022 г.
Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

8.Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

9. Вписва „ДИДЖИТЪЛ БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Спазва в надзорната си практика Насоките относно разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (ЕВА/GL/2021/13), издадени от Европейския банков орган.

11.Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно вътрешното управление съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (ЕВА/GL/2021/14), издадени от Европейския банков орган, считано от 01 септември 2022 г.

12.Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II за целесъобразност и освобождаване само за изпълнение (ESMA 35-43-3006), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 12 октомври 2022 г.

13.Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Пенсионноосигурителен институт“ в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

14.Взема решение относно провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, съгласно Наредба № 31 от 02.08.2006 г. на КФН.

15.Изпраща писмо до Цанко Коловски с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение за придобиване на пряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник „МК Брокерс” АД.

Данни за застрахователния пазар към 28.02.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Данни за застрахователния пазар към 31.01.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.