Кратък преглед на дейността на Комисията за финансов надзор през 2017-а година

Отиващата си година вероятно беше най-динамичната в близо 15-годишната история на Комисията за финансов надзор /КФН/. Във всички сектори, за които отговаря комисията, се случиха изключително важни събития и настъпиха сериозни промени в правната рамка, в която функционират. Самата комисия от следващата година ще функционира при коренно променен модел на финансиране, който й дава възможност да се превърне в ефективен регулатор със значително по-сериозен експертен капацитет.
 
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
От началото на 2018-а година КФН ще се финансира изцяло от събираните от поднадзорните лица такси. Приходите от налаганите от КФН глоби пък вече ще постъпват в държавния бюджет. Този модел на финансова независимост на регулатора е възприет в по-голямата част от страните в Европейския съюз. Освен новите възможности, които КФН получава, регулаторът е изправен и пред повишени изисквания от бизнеса. Затова  председателят на КФН Карина Караиванова пое ангажимент, че комисията ще ускори бизнес-процесите вътре в регулатора. Трябва да се положат и  сериозни усилия в процеса на преминаване към риск-базиран надзор – т.е. КФН не просто да очаква подаването на жалба или сигнал, а да действа превантивно и на базата на собствен анализ да открива проблемните зони в пазарите, които регулира.
 
ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване настъпиха значителни промени в нормативната база, като след няколко неуспешни опита за преминаване през парламента бяха одобрени промени в Кодекса за социално осигуряване. Усъвършенства се режимът за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, за да се създадат  възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишиха се изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилиха се контролните функции на банките-попечители, разшириха се дефинициите за свързани лица. С оглед на приетите поправки в кодекса стартира процесът по цялостен преглед и съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с промените, както и усъвършенстване и модернизиране на системите за надзор на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои проследяване на привеждането на дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на банките попечители, членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридически лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества.
 
Успешно приключи прегледа на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Резултатите показаха устойчивост на сектора по допълнително пенсионно осигуряване. Активите на пенсионните фондове са налични и се съхраняват от банките-попечители в съответствие с нормативните изисквания. Беше направена и втора проверка на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г.
 
През 2018 г. КФН ще продължи активно работата си в интерес на осигурените лица като ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, които управляват 12,7 млрд. лева активи на пенсионните фондове.
 
ЗАСТРАХОВАНЕ
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите като в застрахователния сектор бяха проведени и стрес-тестове. Получените данни показаха, че секторът е стабилен, устойчив и добре функциониращ, като бяха идентифицирани някои проблеми и издадени съответните предписания за последващи мерки. Едната проблемна област се прояви при оценката на финансови инструменти поради липсата на ясна дефиниция на понятието активен пазар. Другата проблемна област е при третирането на квотни презастрахователни договори.
През 2017 г. КФН отне два лиценза на застрахователни компании – на Застрахователна компания „Надежда” АД и Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”.
КФН активно участваше в процеса по въвеждането на системата бонус-малус за задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност. Очаква се през следващата година системата, която ще стимулира дисциплинираните шофьори, да влезе в действие. КФН прие съществени промени в някои наредби. Създаде се възможност да не се вика КАТ при леки пътни произшествия, когато има съгласие по обстоятелствата между участниците в ПТП-то, дори когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход.
В резултат на предприетите от КФН мерки се достигна до рекордно високи нива на покритие за Гражданска отговорност за автомобилистите – 98% от моторните превозни средства са в обхвата на задължителната застраховка.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Бяха приети съществени промени в закони и наредби, които са изключително важни за функционирането на капиталовия пазар у нас.
Корекции бяха нанесени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Осигурява се по-голяма прозрачност на пазара и защита интересите на инвеститорите, а също така се облекчава административната тежест на публичните дружества и емитентите на ценни книжа като се съкращават сроковете, в които КФН се произнася по отделни административни производства.
Законът за пазарите на финансови инструменти беше одобрен на първо четене от Народното събрание. В него са определя информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на настоящите и потенциалните клиенти. Същевременно се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – така наречения пазар за растеж, с цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.
В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) е заложено съществените регулаторни и надзорни правомощия по Закона за пазарите на финансови инструменти да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган.
 
ОБУЧЕНИЯ
От началото на следващата година правната рамка MIFID II ще изправи пред нови предизвикателства капиталовите пазари в Европейския съюз. За да подготви българските участници на пазара, КФН проведе при огромен интерес от страна на бизнеса семинари  във връзка с най-важните нормативни промени, които засягат поднадзорните лица. Бяха проведени и обучителни семинари за компании от застрахователния бранш, посветени на прилагането на „Платежоспособност II“. Тази поредица обучителни семинари ще продължи и през 2018 г. В рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз в София предстои да се събере елита на европейската регулация в застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар по време на заседанията на управителните органи на двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA.
През 2017-а КФН активно защитаваше потребителите. Като проява на политиката на откритост и публичност беше открит Информационен център, от който гражданите могат да получават директно отговори на всички интересуващи ги въпроси.
Ръководството на комисията вече е в пълен състав, след като Народното събрание натовари Диана Йорданова и Бойко Атанасов с отговорностите да наблюдават пенсионното осигуряване и капиталовия пазар.
Комисията води проактивна кадрова политика, като бяха привлечени редица компетентни служители с много добро образование. Персоналът на комисията беше попълнен с възпитаници на някои от най-престижните университети в света като „Кеймбридж“ и „Сорбоната“.
Подробен преглед за дейността на КФН през 2017-а година ще бъде представен в Годишния отчет пред Народното събрание.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2017 г.


Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2017 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 1594-ПОД от 20.12.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и оразци на документи", "Осигурителен пазар", "2017".

Решения от заседание на КФН на 22.12.2017 г.

На заседанието си на 22.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Прилага принудителна административна мярка, с която налага забрана за срок от три месеца, считано от 07.01.2018 г., на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД. Удължава срока на квестурата на дружеството с три месеца, считано от 07.01.2018 г.
 
2. Връща предложения бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2018 г. с указания за корекции.
 
3. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Фючърс Кепитал” АД. Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро.
 
4. Изпраща писмо до „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ с указания за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителни документи, във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект.
 
5. Отписва Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, във връзка с тяхно заявление. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 3 147 458 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една.
 
6. Потвърждава проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Елана Агрокредит” АД в резултат на увеличаване на капитала. Емисията е в размер на 18 902 402 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лв. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
7. Отказва признаването на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Конрад Лисовски.
 
8. Утвърждава „Баланс-М“ ЕООД и „Бул одит” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД.
 
9. Приема на първо гласуване Наредба за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител. (Проектът на наредбата и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 05.12.2018 г., включително)
 

Решения от заседание на КФН на 20.12.2017 г.

На заседанието си на 20.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за прилагане на принудителна административна мярка, с която се налага забрана за срок от три месеца, считано от 07.01.2018 г., на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД. Удължава срока на квестурата на дружеството с три месеца, като Наталия Ангелова Кумпикова, квестор на дружеството, следва да изпълни всички дадени от КФН указания.
 
2. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване).
 
3. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Издава одобрение на „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, за смяна на банката-депозитар във връзка с тяхно заявление.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Светослав Огнянов Георгиев.
 
6. Издава одобрение на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.01.2018 г.
 
7. Одобрява внесения в КФН проект на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г. по ЗППЦК.
 
8. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането, на 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лева за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
Определя сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките;
Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската от 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство и 0,15 лева за всяко място, независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено в застрахователния договор.
 
9. Одобрява представения от Гаранционния фонд проектобюджет за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2018 г., в изпълнение на разпоредбата на чл. 546, т. 7 от Кодекса за застраховането.
 
10. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г.
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 20.12.2017 г.

На заседанието си на 20.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за прилагане на принудителна административна мярка, с която се налага забрана за срок от три месеца, считано от 07.01.2018 г., на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД. Удължава срока на квестурата на дружеството с три месеца, като Наталия Кумпикова, квестор на дружеството, следва да изпълни всички дадени от КФН указания.
 
2. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване).
 
3. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Издава одобрение на „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, за смяна на банката-депозитар във връзка с тяхно заявление.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Светослав Георгиев.
 
6. Издава одобрение на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.01.2018 г.
 
7. Одобрява внесения в КФН проект на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г. по ЗППЦК.
 
8. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането, на 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лева за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
Определя сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките;
Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската от 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство и 0,15 лева за всяко място, независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено в застрахователния договор.
 
9. Одобрява представения от Гаранционния фонд проектобюджет за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2018 г., в изпълнение на разпоредбата на чл. 546, т. 7 от Кодекса за застраховането.
 
10. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г.
 
 
 

КФН ще публикува на своя уеб сайт регулярна информация за среднодневия брой сделки за търгуваните на БФБ финансови инструменти


На интернет страницата на Комисия за финансов надзор, в раздел „Пазари“, подраздел „Капиталов пазар“, подраздел „Статистика“, подраздел „2017“ е публикувана информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД, която следва да се използва при определяне стъпките на котиране съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове. На този адрес КФН ще публикува на регулярна база информация за среднодневния брой сделки за финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, съгласно изискванията на посочения регламент.

Решения от заседание на КФН на 12.12.2017 г.

На заседанието си на 12.12.2017 г. КФН реши:
 
1.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД. Емисията е в размер 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка. Облигациите са издадени на 14.06.2017 г. и са с падеж на 14.06.2032 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,85% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок. 
Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, като емитент.

2. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Животозастраховане” ЕАД.

3. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Застраховане” ЕАД.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 28.12.2018 г., включително)

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД  на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.

6. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“АД на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.
 
 

Решения от заседание на КФН на 12.12.2017 г.

На заседанието си на 12.12.2017 г. КФН реши:
 
1.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД. Емисията е в размер 7 000 000 лева, разпределени в 7 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 лева всяка. Облигациите са издадени на 14.06.2017 г. и са с падеж на 14.06.2032 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,85% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок. 
Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и „Образователно – Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, като емитент.

2. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Животозастраховане” ЕАД.

3. Утвърждава „Мазарс” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Групама Застраховане” ЕАД.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 28.12.2018 г., включително)

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД  на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.

6. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“АД на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.

7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода януари – юни 2018 г.

 

Решения от заседание на КФН на 11.12.2017 г.

На заседанието си на 11.12.2017 г. КФН реши:
1. Вписва емисия акции, издадени от „Инвестор.БГ” АД, гр. София, в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 594 120 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие увеличението на капитала на дружеството от 3 188 242 лв. на 4 782 362 лв.
 
2. Признава придобитата от Найден Максимов Боримечков квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД), с което изисква от дружеството да представи нотификационни форми на български и английски език във връзка с намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Великобритания и Франция.
 
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”, захранваща колективна инвестиционна схема в дялове на договорен фонд „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Вписва договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд” в регистъра, воден от КФН, и потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 10.01.2018 г., включително)
 
6. Приема Констативен протокол за преизчисление на собствените средства на „ЗД Евроинс“ АД към 30.09.2017 г.
 
7. Във връзка с недостатъчността на собствените средства за покриване на капиталовите изисквания КФН отказва да изпрати информация до компетентния орган на Република Полша отсносно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на посочената държава членка, при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон, по „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“.

Решения от заседание на КФН на 11.12.2017 г.

На заседанието си на 11.12.2017 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Инвестор.БГ” АД, гр. София, в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 594 120 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие увеличението на капитала на дружеството от 3 188 242 лв. на 4 782 362 лв.
 
2. Признава придобитата от Найден Боримечков квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД), с което изисква от дружеството да представи нотификационни форми на български и английски език във връзка с намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Великобритания и Франция.
 
4. Издава разрешение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”, захранваща колективна инвестиционна схема в дялове на договорен фонд „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Вписва договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд” в регистъра, воден от КФН, и потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове и документа с ключовата информация за инвеститорите на договорния фонд.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 10.01.2018 г., включително)
 
6. Приема Констативен протокол за преизчисление на собствените средства на „ЗД Евроинс“ АД към 30.09.2017 г.
 
7. Във връзка с недостатъчността на собствените средства за покриване на капиталовите изисквания КФН отказва да изпрати информация до компетентния орган на Република Полша отсносно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на посочената държава членка, при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон, по „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“.