Кратък преглед на дейността на Комисията за финансов надзор през 2017-а година

Отиващата си година вероятно беше най-динамичната в близо 15-годишната история на Комисията за финансов надзор /КФН/. Във всички сектори, за които отговаря комисията, се случиха изключително важни събития и настъпиха сериозни промени в правната рамка, в която функционират. Самата комисия от следващата година ще функционира при коренно променен модел на финансиране, който й дава възможност да се превърне в ефективен регулатор със значително по-сериозен експертен капацитет.
 
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
От началото на 2018-а година КФН ще се финансира изцяло от събираните от поднадзорните лица такси. Приходите от налаганите от КФН глоби пък вече ще постъпват в държавния бюджет. Този модел на финансова независимост на регулатора е възприет в по-голямата част от страните в Европейския съюз. Освен новите възможности, които КФН получава, регулаторът е изправен и пред повишени изисквания от бизнеса. Затова  председателят на КФН Карина Караиванова пое ангажимент, че комисията ще ускори бизнес-процесите вътре в регулатора. Трябва да се положат и  сериозни усилия в процеса на преминаване към риск-базиран надзор – т.е. КФН не просто да очаква подаването на жалба или сигнал, а да действа превантивно и на базата на собствен анализ да открива проблемните зони в пазарите, които регулира.
 
ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване настъпиха значителни промени в нормативната база, като след няколко неуспешни опита за преминаване през парламента бяха одобрени промени в Кодекса за социално осигуряване. Усъвършенства се режимът за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, за да се създадат  възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишиха се изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилиха се контролните функции на банките-попечители, разшириха се дефинициите за свързани лица. С оглед на приетите поправки в кодекса стартира процесът по цялостен преглед и съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с промените, както и усъвършенстване и модернизиране на системите за надзор на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои проследяване на привеждането на дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на банките попечители, членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридически лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества.
 
Успешно приключи прегледа на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Резултатите показаха устойчивост на сектора по допълнително пенсионно осигуряване. Активите на пенсионните фондове са налични и се съхраняват от банките-попечители в съответствие с нормативните изисквания. Беше направена и втора проверка на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г.
 
През 2018 г. КФН ще продължи активно работата си в интерес на осигурените лица като ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, които управляват 12,7 млрд. лева активи на пенсионните фондове.
 
ЗАСТРАХОВАНЕ
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите като в застрахователния сектор бяха проведени и стрес-тестове. Получените данни показаха, че секторът е стабилен, устойчив и добре функциониращ, като бяха идентифицирани някои проблеми и издадени съответните предписания за последващи мерки. Едната проблемна област се прояви при оценката на финансови инструменти поради липсата на ясна дефиниция на понятието активен пазар. Другата проблемна област е при третирането на квотни презастрахователни договори.
През 2017 г. КФН отне два лиценза на застрахователни компании – на Застрахователна компания „Надежда” АД и Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”.
КФН активно участваше в процеса по въвеждането на системата бонус-малус за задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност. Очаква се през следващата година системата, която ще стимулира дисциплинираните шофьори, да влезе в действие. КФН прие съществени промени в някои наредби. Създаде се възможност да не се вика КАТ при леки пътни произшествия, когато има съгласие по обстоятелствата между участниците в ПТП-то, дори когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход.
В резултат на предприетите от КФН мерки се достигна до рекордно високи нива на покритие за Гражданска отговорност за автомобилистите – 98% от моторните превозни средства са в обхвата на задължителната застраховка.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Бяха приети съществени промени в закони и наредби, които са изключително важни за функционирането на капиталовия пазар у нас.
Корекции бяха нанесени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Осигурява се по-голяма прозрачност на пазара и защита интересите на инвеститорите, а също така се облекчава административната тежест на публичните дружества и емитентите на ценни книжа като се съкращават сроковете, в които КФН се произнася по отделни административни производства.
Законът за пазарите на финансови инструменти беше одобрен на първо четене от Народното събрание. В него са определя информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на настоящите и потенциалните клиенти. Същевременно се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – така наречения пазар за растеж, с цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.
В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) е заложено съществените регулаторни и надзорни правомощия по Закона за пазарите на финансови инструменти да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган.
 
ОБУЧЕНИЯ
От началото на следващата година правната рамка MIFID II ще изправи пред нови предизвикателства капиталовите пазари в Европейския съюз. За да подготви българските участници на пазара, КФН проведе при огромен интерес от страна на бизнеса семинари  във връзка с най-важните нормативни промени, които засягат поднадзорните лица. Бяха проведени и обучителни семинари за компании от застрахователния бранш, посветени на прилагането на „Платежоспособност II“. Тази поредица обучителни семинари ще продължи и през 2018 г. В рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз в София предстои да се събере елита на европейската регулация в застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар по време на заседанията на управителните органи на двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA.
През 2017-а КФН активно защитаваше потребителите. Като проява на политиката на откритост и публичност беше открит Информационен център, от който гражданите могат да получават директно отговори на всички интересуващи ги въпроси.
Ръководството на комисията вече е в пълен състав, след като Народното събрание натовари Диана Йорданова и Бойко Атанасов с отговорностите да наблюдават пенсионното осигуряване и капиталовия пазар.
Комисията води проактивна кадрова политика, като бяха привлечени редица компетентни служители с много добро образование. Персоналът на комисията беше попълнен с възпитаници на някои от най-престижните университети в света като „Кеймбридж“ и „Сорбоната“.
Подробен преглед за дейността на КФН през 2017-а година ще бъде представен в Годишния отчет пред Народното събрание.

Кратък преглед на дейността на Комисията за финансов надзор през 2017-а година

Отиващата си година вероятно беше най-динамичната в близо 15-годишната история на Комисията за финансов надзор /КФН/. Във всички сектори, за които отговаря комисията, се случиха изключително важни събития и настъпиха сериозни промени в правната рамка, в която функционират. Самата комисия от следващата година ще функционира при коренно променен модел на финансиране, който й дава възможност да се превърне в ефективен регулатор със значително по-сериозен експертен капацитет.
 
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
От началото на 2018-а година КФН ще се финансира изцяло от събираните от поднадзорните лица такси. Приходите от налаганите от КФН глоби пък вече ще постъпват в държавния бюджет. Този модел на финансова независимост на регулатора е възприет в по-голямата част от страните в Европейския съюз. Освен новите възможности, които КФН получава, регулаторът е изправен и пред повишени изисквания от бизнеса. Затова  председателят на КФН Карина Караиванова пое ангажимент, че комисията ще ускори бизнес-процесите вътре в регулатора. Трябва да се положат и  сериозни усилия в процеса на преминаване към риск-базиран надзор – т.е. КФН не просто да очаква подаването на жалба или сигнал, а да действа превантивно и на базата на собствен анализ да открива проблемните зони в пазарите, които регулира.
 
ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
 
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване настъпиха значителни промени в нормативната база, като след няколко неуспешни опита за преминаване през парламента бяха одобрени промени в Кодекса за социално осигуряване. Усъвършенства се режимът за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, за да се създадат  възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишиха се изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилиха се контролните функции на банките-попечители, разшириха се дефинициите за свързани лица. С оглед на приетите поправки в кодекса стартира процесът по цялостен преглед и съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с промените, както и усъвършенстване и модернизиране на системите за надзор на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои проследяване на привеждането на дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на банките попечители, членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридически лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества.
 
Успешно приключи прегледа на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Резултатите показаха устойчивост на сектора по допълнително пенсионно осигуряване. Активите на пенсионните фондове са налични и се съхраняват от банките-попечители в съответствие с нормативните изисквания. Беше направена и втора проверка на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2016 г.
 
През 2018 г. КФН ще продължи активно работата си в интерес на осигурените лица като ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, които управляват 12,7 млрд. лева активи на пенсионните фондове.
 
ЗАСТРАХОВАНЕ
Успешно приключи прегледът на балансите на застрахователите като в застрахователния сектор бяха проведени и стрес-тестове. Получените данни показаха, че секторът е стабилен, устойчив и добре функциониращ, като бяха идентифицирани някои проблеми и издадени съответните предписания за последващи мерки. Едната проблемна област се прояви при оценката на финансови инструменти поради липсата на ясна дефиниция на понятието активен пазар. Другата проблемна област е при третирането на квотни презастрахователни договори.
През 2017 г. КФН отне два лиценза на застрахователни компании – на Застрахователна компания „Надежда” АД и Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК”.
КФН активно участваше в процеса по въвеждането на системата бонус-малус за задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност. Очаква се през следващата година системата, която ще стимулира дисциплинираните шофьори, да влезе в действие. КФН прие съществени промени в някои наредби. Създаде се възможност да не се вика КАТ при леки пътни произшествия, когато има съгласие по обстоятелствата между участниците в ПТП-то, дори когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход.
В резултат на предприетите от КФН мерки се достигна до рекордно високи нива на покритие за Гражданска отговорност за автомобилистите – 98% от моторните превозни средства са в обхвата на задължителната застраховка.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Бяха приети съществени промени в закони и наредби, които са изключително важни за функционирането на капиталовия пазар у нас.
Корекции бяха нанесени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Осигурява се по-голяма прозрачност на пазара и защита интересите на инвеститорите, а също така се облекчава административната тежест на публичните дружества и емитентите на ценни книжа като се съкращават сроковете, в които КФН се произнася по отделни административни производства.
Законът за пазарите на финансови инструменти беше одобрен на първо четене от Народното събрание. В него са определя информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на настоящите и потенциалните клиенти. Същевременно се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – така наречения пазар за растеж, с цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.
В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) е заложено съществените регулаторни и надзорни правомощия по Закона за пазарите на финансови инструменти да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган.
 
ОБУЧЕНИЯ
От началото на следващата година правната рамка MIFID II ще изправи пред нови предизвикателства капиталовите пазари в Европейския съюз. За да подготви българските участници на пазара, КФН проведе при огромен интерес от страна на бизнеса семинари  във връзка с най-важните нормативни промени, които засягат поднадзорните лица. Бяха проведени и обучителни семинари за компании от застрахователния бранш, посветени на прилагането на „Платежоспособност II“. Тази поредица обучителни семинари ще продължи и през 2018 г. В рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз в София предстои да се събере елита на европейската регулация в застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар по време на заседанията на управителните органи на двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA.
През 2017-а КФН активно защитаваше потребителите. Като проява на политиката на откритост и публичност беше открит Информационен център, от който гражданите могат да получават директно отговори на всички интересуващи ги въпроси.
Ръководството на комисията вече е в пълен състав, след като Народното събрание натовари Диана Йорданова и Бойко Атанасов с отговорностите да наблюдават пенсионното осигуряване и капиталовия пазар.
Комисията води проактивна кадрова политика, като бяха привлечени редица компетентни служители с много добро образование. Персоналът на комисията беше попълнен с възпитаници на някои от най-престижните университети в света като „Кеймбридж“ и „Сорбоната“.
Подробен преглед за дейността на КФН през 2017-а година ще бъде представен в Годишния отчет пред Народното събрание.