КФН ще публикува на своя уеб сайт регулярна информация за среднодневия брой сделки за търгуваните на БФБ финансови инструменти


На интернет страницата на Комисия за финансов надзор, в раздел „Пазари“, подраздел „Капиталов пазар“, подраздел „Статистика“, подраздел „2017“ е публикувана информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД, която следва да се използва при определяне стъпките на котиране съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове. На този адрес КФН ще публикува на регулярна база информация за среднодневния брой сделки за финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, съгласно изискванията на посочения регламент.

КФН ще публикува на своя уеб сайт регулярна информация за среднодневия брой сделки за търгуваните на БФБ финансови инструменти


На интернет страницата на Комисия за финансов надзор, в раздел „Пазари“, подраздел „Капиталов пазар“, подраздел „Статистика“, подраздел „2017“ е публикувана информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД, която следва да се използва при определяне стъпките на котиране съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове. На този адрес КФН ще публикува на регулярна база информация за среднодневния брой сделки за финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ съгласно изискванията на посочения регламент.