Решения от заседание на КФН на 30.07.2020 г.


На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:
 

1. Определя датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 14 ноември (събота) 2020 г. и датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 15 ноември (неделя) 2020 г. Утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

                                                                                  

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер до 24 045 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

3. Вписва емисия облигации, издадени от „Тексим банк“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 1000 лева за облигация. Лихвата по емисията облигации е фиксирана в размер на 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6 месеца, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации.

 

4. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „ВФ Алтърнатив“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 100 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10 000 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 4 млн. лева на 5 млн. лева.

 

5. Одобрява Драган Ангелов Драганов за член на Съвета на директорите на ИП „Реал Финанс“ АД.

 

6. Одобрява Галина Боянова Захариева за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

 

7. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна.

 

8. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.

 

9. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно докладването пред компетентните органи съгласно член 37 от Регламента относно фондовете на паричния пазар (ESMA34-49-173 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

 

10. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

11. Изпраща писмо до ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., годишните справки, доклади и приложения на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2020 г.

На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:

1. Определя датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 14 ноември (събота) 2020 г. и датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 15 ноември (неделя) 2020 г. Утвърждава Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер до 24 045 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Вписва емисия облигации, издадени от „Тексим банк“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 1000 лева за облигация. Лихвата по емисията облигации е фиксирана в размер на 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6 месеца, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации.

4. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „ВФ Алтърнатив“ АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 100 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 10 000 лева всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 4 млн. лева на 5 млн. лева.

5. Одобрява Драган Ангелов Драганов за член на Съвета на директорите на ИП „Реал Финанс“ АД.

6. Одобрява Галина Боянова Захариева за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

7. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна.

8. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.

9. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки относно докладването пред компетентните органи съгласно член 37 от Регламента относно фондовете на паричния пазар (ESMA34-49-173 BG), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

10. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

11. Изпраща писмо до „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., годишните справки, доклади и приложения на дружеството.

КФН отмени свои Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО

На свое заседание на 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор (КФН) отмени Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО, приети с Решение по Протокол № 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН (Указанията за начина на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд). Те са отменени поради изменение на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 18 юли 2020 г., направено със ЗИД на ЗППЦК. С промяната законодателят категорично очертава кръга на наследниците, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2019 г.


    Представените справки и отчети на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и годишни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.

Решения от заседание на КФН на 28.07.2020 г.


На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Ивелина Иванова за прокурист на управляващо дружество (УД) „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

2. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Болкан пропърти инструментс“ АДСИЦ и от „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ.

3. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от КСО.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Евелина Василева за член на Съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 28.07.2020 г.


На заседанието си на 28.07.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Ивелина Иванова за прокурист на управляващо дружество (УД) „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

2. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 3 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Болкан пропърти инструментс“ АДСИЦ и от „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ.

3. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал.2 от КСО.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.08.2020 г. вкл.).

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Евелина Василева за член на Съвета на директорите на дружеството.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2020 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2020 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 23.07.2020 г.

На заседанието си на 23.07.2020 г. КФН реши:
                                
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределена в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една и представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД като публично дружество и издадената от него емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“  АДСИЦ. Емисията е в размер до 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5,60 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на всички собствени акции от акционерите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 23.07.2020 г.


На заседанието си на 23.07.2020 г. КФН реши:
                                
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределена в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД като публично дружество и издадената от него емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“  АДСИЦ. Емисията е в размер до 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5.60 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на всички собствени акции от акционерите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 23.07.2020 г.

На заседанието си на 23.07.2020 г. КФН реши:

                               

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределена в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една и представляващи регистрирания капитал на дружеството.

Вписва „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД като публично дружество и издадената от него емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“  АДСИЦ. Емисията е в размер до 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5,60 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

3. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на всички собствени акции от акционерите на дружеството.