КФН отмени свои Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО

На свое заседание на 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор (КФН) отмени Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО, приети с Решение по Протокол № 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН (Указанията за начина на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд). Те са отменени поради изменение на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 18 юли 2020 г., направено със ЗИД на ЗППЦК. С промяната законодателят категорично очертава кръга на наследниците, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини.

КФН отмени свои Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО

На свое заседание на 23.07.2020 г. Комисията за финансов надзор (КФН) отмени Указания относно тълкуване и прилагане на чл. 170, ал. 1 от КСО, приети с Решение по Протокол № 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН. (Указанията за начина на изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд). Те са отменени поради изменение на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 18 юли 2020 г., направено със ЗИД на ЗППЦК. С направената промяна законодателят категорично очертава кръга на наследниците, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини.