КФН уведомява за отнемането на лицензa на застрахователното дружество “BINTERNATIONAL UNION INSURANCES S.A.”

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 22.07.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) относно отнемането на лицензa и откриване на производство по несъстоятелност за застрахователното дружество “BINTERNATIONAL UNION INSURANCES S.A.”.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на горепосоченoто застрахователно дружество да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН от 25 юли 2013 г.

На свое заседание от 25 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава разрешение за преобразуване на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД, чрез вливането му в „Дженерали Застраховане” АД.

2. Издава лиценз на „Здравноосигурителна компания Надежда” АД за извършване на застраховане по:

  • Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове:

–          Фиксирани парични суми;

–          Обезщетения;

–          Комбинация от горните две;

–          Обезщетения на пътници.

  • Застраховка „Заболяване” за следните рискове:

–          Фиксирани парични суми;

–          Обезщетения;

–          Комбинация от горните две.

КФН прие на второ четене проект на ЗИДЗДКИС

На заседание на Комисията за финансов надзор на 22.07.2013 г. бе приет на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗИДЗДКИС) и в последствие бе изпратен на Министерство на финансите. Основните моменти в законопроекта са следните:

– въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

– създаване на национални инвестиционни фондове;

– създаване на колективни инвестиционни схеми (КИС) тип „чадър” с инвестиционни подфондове;

– възможност за по-голяма концентрация в обезпечени облигации, издадени от емитенти – кредитни институции, за които съществуват завишени изисквания относно обезпечението;

– въвеждане на някои разпоредби относно борсово търгуваните фондове и фондовете на паричния пазар;

– съкращаване на срока за разглеждане на допълнителни документи в лицензионните производства;

– възможност за санкциониране чрез отнемане на издадения лиценз при случаи на непредставяне на информация или представяне на некоректна такава от поднадзорни лица.

 

Важна информация за застрахователните брокери

Уведомяваме всички застрахователни брокери, че подаването на справките и отчетите за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. става единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола. Предоставянето на шестмесечните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им”.

   Напомняме, че срокът за подаване на отчета и справките за първото шестмесечие на 2013 г. е  31. 07. 2013 г.

Решения от заседание на КФН от 22 юли 2013 г.

На свое заседание от 22 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Софарма Имоти” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 5 891 512,80 лева, разпределени в 2 454 797 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,40 лева всяка. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

2. Разшири обхвата на издадения лиценз на „Аларик Секюритис” ООД, гр. София, като дружеството има право да извършва дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Дружеството ще може да извършва следните дейности и услуги:

-инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 2. т. 4 и т. 7 от ЗПФИ;

-допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, т. 2 т. 4 и т. 7 от ЗПФИ.

3. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Елпром” АД, гр. Варна за закупуване на акции на „Варна – плод” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

4. Одобрява промени в устава на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ

5. Издава лиценз на „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие” АД за извършване на застраховане по:

  • Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за рисковете

-фиксирани парични суми;

-обезщетения;

-комбинация от горните две.

  • Застраховка „Заболяване” за рисковете:

-фиксирани парични суми;

-обезщетения;

-комбинация от горните две.

6. Вписва договорен фонд „Селект баланс”, в регистъра на КФН. ДФ „Селект баланс” е създаден в резултат на преобразуване на ИД „Селект баланс” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Селект баланс”.

7. Взе решение за присъединяване на Комисията за финансов надзор като член на Регулаторния надзорен комитет (ROC), който отговаря за разработването на глобалната LEI система (Legal Entity Identifier- Идентификатор на юридически лица).  Системата е в процес на изграждане и в тази връзка в ЕС  ще се въведат временни Идентификатори на юридическите лица (pre-LEI) , специално с оглед обслужването на най-належащите въпроси, които към момента са свързани с докладването на извънборсови деривати по EMIR.

8. Прие отчет за дейността на члена на КФН по чл. 3, т. 5 от ЗКФН за първото тримесечие на 2013 г. във връзка с обработка на жалби и запитвания срещу поднадзорни лица на комисията.

ESMA стартира публични консултации по Насоките за правоприлагане на финансовата информация, публикувана от публични предприятия в ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) откри публична консултация по проект на „Насоки за правоприлагане на финансовата информация” (Насоките) с публикуването му на сайта на институцията на 19 юли 2013 г.

Документът консолидира предишни два стандарта на CESR – Стандарт 1 за надзор на финансова информация и Стандарт 2 за координиране на дейностите по правоприлагането на изискванията за финансова информация.

Целта на Насоките е да се установят принципите, които трябва да бъдат следвани в процеса на правоприлагане и да се насърчи сближаването на съществуващите надзорни практики в тази област сред националните компетентни органи в ЕС. По този начин ще се гарантира стриктното представяне и оповестяване на финансова информация в ЕС.

В Насоките е предвидено ESMA да координира дейността на националните компетентни органи с цел да се осигури последователно прилагане на международните стандарти за финансови отчети (МСФО) в рамките на ЕС. Този процес включва: координиран преглед на определени счетоводни въпроси (обичайно преди вземането на решения на национално ниво), определяне на общи приоритети за правоприлагане в ЕС, разработване на общи позиции и становища до Съвета по международни счетоводни стандарти и Комитета по разяснения на МСФО и др.

Компетентните органи ще трябва да декларират дали ще спазват предложените от ESMA Насоки. Те следва да се съобразят с тях чрез включването им в действащите надзорни практики. Компетентните органи, които няма да прилагат Насоките, трябва да уведомят ESMA за причините за това в срок от два месеца, считано от датата на публикуването им.

Крайният срок за получаване на становищата по публичната консултация е 15 октомври 2013 г.

Окончателният текст на Насоките ще бъде публикуван от ESMA през 2014 г. и те ще влязат в сила един месец след публикуването им.

Пълният текст на прессъобщението и на публичната консултация (на английски език) могат да бъдат намерени на интернет страницата на ESMA на следните адреси:
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-consults-accounting-enforcement-guidelines
http://www.esma.europa.eu/consultation/Guidelines-enforcement-financial-information

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на «ЗУПФ Алианц България”, „ЗППФ Алианц България” и „ДПФПС Алианц България”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на «ЗУПФ Алианц България”,  „ЗППФ Алианц България” и „ДПФПС Алианц България”. Пълния текст на решения № 557 – УПФ/ 15.07.2013 г., № 558 – ППФ/ 15.07.2013 г. и № 559 – ДПФПС/15.07.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.

Решения от заседание на КФН от 17 юли 2013 г.

На свое заседание от 17 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Пампорово” АД. Емисията е в размер на 538 050 лева, разпределени в 538 050 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лв., които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции в регистъра.

2. Вписва договорен фонд (ДФ) „Конкорд Фонд-2 Акции“, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Конкорд Фонд-2 Акции“ АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“. КФН вписва ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“ като емитент и вписва емисия дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти.

3. Издава лиценз на „Застрахователна компания Медико-21” АД за извършване на застраховане по:

  • Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за рисковете

-фиксирани парични суми;

-обезщетения;

-комбинация от горните две.

  • Застраховка „Заболяване” за рисковете:

-фиксирани парични суми;

-обезщетения;

-комбинация от горните две.

4. Прие отчет за дейността на управление „Застрахователен надзор” през второто тримесечие на 2013 г.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 юни 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 434. За месец юни 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  30 юни 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1660. През месец юни 19 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 10 са се отказали.

През месец юни не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 30 юни застрахователните брокери със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС са 32. През месец юни един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да извършва дейност на територията на друга държава членка.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 03.07.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на Guildhall Insurance Company Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли застрахователния си портфейл по всички видове застраховки на Unionamerica Insurance Company Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.