КФН прие на второ четене проект на ЗИДЗДКИС

На заседание на Комисията за финансов надзор на 22.07.2013 г. бе приет на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗИДЗДКИС) и в последствие бе изпратен на Министерство на финансите. Основните моменти в законопроекта са следните:

– въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

– създаване на национални инвестиционни фондове;

– създаване на колективни инвестиционни схеми (КИС) тип „чадър” с инвестиционни подфондове;

– възможност за по-голяма концентрация в обезпечени облигации, издадени от емитенти – кредитни институции, за които съществуват завишени изисквания относно обезпечението;

– въвеждане на някои разпоредби относно борсово търгуваните фондове и фондовете на паричния пазар;

– съкращаване на срока за разглеждане на допълнителни документи в лицензионните производства;

– възможност за санкциониране чрез отнемане на издадения лиценз при случаи на непредставяне на информация или представяне на некоректна такава от поднадзорни лица.