Решения от заседание на КФН от 29 септември 2010 г.

На свое заседание от 29 септември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на емисия
корпоративни облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 6 173 000 лева, разпределени в 6 173 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с годишна лихва в размер на
8.50 % за периода до пускане в експлоатация на пълната мощност на
фотоволтаична централа  и 6.50 % за периода след това. Периодът на лихвено плащане е 6-месечен, изплащането на главницата ще започне от третото лихвено плащане и ще се извърши на 14 части като първите 13 са с размер 440 928, 57 евро  и 14-та част от 440 928, 59 евро.  Срочността е  8 години от датата на емитиране на облигациите: 16.12.2009 г. и дата на падеж на 18.12.2017 г.

2. Потвърди допълнение на проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции от увеличение на капитала на “Меком” АД, гр. Силистра. Припомняме, че с решение № 522 от 11 август 2010 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Меком” АД, гр. Силистра, в размер на  14 000 995 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с 12 % гарантиран дивидент, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Допълнението на проспекта е свързано с промяна на  процента на кумулативния гарантиран годишен дивидент по емисията привилегировани акции, който е увеличен от 12% на 18 % от емисионната стойност на акциите.

3. Прие на първо четене проект на Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането.
С наредбата се уреждат изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд. Уреждат се издаването и отчитането на договорите за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, договорите за гранична застраховка и сертификатите „Зелена карта”.
Проектът на наредбата има за цел да спомогне за изграждането на актуална и надеждна база данни за сключените застраховки; чистота на данните, тъй като в достатъчна степен се елиминира човешкия фактор при издаването на полиците; да се гарантира, че всички сключени полици ще бъдат отчитани и то в деня на тяхното сключване и да бъде осигурена една от необходимите предпоставки за въвеждането на ефективна система бонус/малус. В проекта са заложени срокове за техническо обезпечаване на информационната система като в срок от три месеца от влизането в сила на наредбата застрахователите трябва да представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи.
 Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

4. Прие на първо четене проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви.
Измененията се отнасят до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а именно: въвежда се резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите и голямото закъснение в тяхното предявяване.    
Друга предложена промяна в наредбата е да бъдат регламентирани изискванията по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, които през последните години бяха определяни със Заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. По този начин чрез предварително определяне на метода ще се постигне по-голяма яснота, стабилност и предвидимост при заделяне на резервите.
Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

СЪОБЩЕНИЕ относно изтичане на срока за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2010 г. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки – на 30 септември

Заместник-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор (КФН), уведомява емитентите и публичните дружества, в т.ч. дружествата със специална инвестиционна цел; инвестиционните дружества; управляващите дружества, управляваните от тях договорни фондове и инвестиционните посредници, че съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), дължат годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишна такса). Годишните такси са с размер, определен в Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.
Съгласно приети с ДВ, бр. 43 от 2010 г. изменения и допълнения на ЗКФН, с параграф 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКФН, се отменя Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, Съгласно параграф 35, ал. 1 от същите преходни и заключителни разпоредби, параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата, а именно след приемането й от Министерския съвет по предложение на Комисията. Към настоящия момент, тарифа по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН не е приета от Министерския съвет.
С оглед на посоченото, няма промяна на размера на годишните такси за 2010 г. за посочените по-горе поднадзорни на КФН лица.
Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, годишната такса се заплаща ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.
Напомняме на посочените поднадзорни на КФН лица, че срокът за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2010 г., изтича на 30 септември 2010 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимата такса в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 БНБ – ЦУ
 пл. „Ал. Батенберг” № 1
 IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01
 BIC   BNBGBGSD

КФН започва съгласувателна процедура във връзка с проект на решение за определяне на размера на вноските на застрахователите към ГФ през 2011 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Комисията за финансов надзор, въз основа на решение по протокол № 47  от заседание на КФН, проведено на 23.09.2010 г., оповестява публично откриването на производство по издаване на общ административен акт – проект на решение на Комисията за финансов надзор за определяне на размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд през 2011 г. за всяко моторно превозно средство /МПС/, във връзка с което е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите) и за всяко застраховано място по  задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в обществения превоз.  Проектът на решението е изготвен въз основа на постъпило предложение от Съвета на Гаранционния фонд на основание чл. 290, ал. 2, т. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 7, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 7, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд. На основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК Комисията за финансов надзор определя заинтересованите лица да представят своите предложения и възражения по проекта на решение в едномесечен  срок, считано от датата на публикуването на настоящето съобщение. Писмените предложения и възражения се представят в деловодството на КФН или по електронен път на адрес: delovodstvo@fsc.bg.

Проектът на решение е публикуван на интернет страницата, в раздел „Административни документи”, рубрика „Проекти на актове”
news…

Решения от заседание на КФН от 23 септември 2010 г.

На свое заседание от 23 септември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Прекрати производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Хекса Кепитъл Мениджмънт” АД, гр. София (в процес на учредяване), поради искане за прекратяване на откритото производство от страна на дружеството.  

2. Определи двама представители на Комисията за финансов надзор, а именно Марионела Колева и Мария Христова, да присъстват при провеждане на изпити за придобиване на правоспособност на отговорен актюер, организирани от сдружение „Българско актюерско дружество”  на 25.09.2010 г., на 16.10.2010 г., на 06.11.2010 г. и на 27.11.2010 г.

3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Марин Мермерски.

КФН започна проверка във връзка с разкрита вътрешна информация от „Холдинг Пътища” АД

На 16.09.2010 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило Уведомление от „Холдинг Пътища” АД за разкриване на вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно промяна в дяловото участие на дъщерното дружество „Пътища и магистрали” АД в дружествата „Пътностроителна техника” АД, „Видапътстрой” АД и „Пътинженеринг-М” АД, които са част от икономическата група. Във връзка с изясняване на случая КФН започна проверка за установяване на фактическата обстановка и спазването на относимото действащо законодателство и на добрите корпоративни практики, резултатите от която ще бъдат своевременно оповестени.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-юли 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 794 207 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 141 935 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,7 % в общото застраховане и ръст от 8,7 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (37,6 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,8 %) или общо 71,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,7 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Пожар и природни бедствия”, „Обща гражданска отговорност”, „Летателни апарати”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец юли 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 109 204 хил. лв. и формират 76,9 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 5 985 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента и по „Допълнителна застраховка”.
Към края на месец юли 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 28 054 хил. лв., с което се отчита ръст от 8,6 % на годишна база. 
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,8 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.07.2010 г. възлиза на 201 064.

Със заключителен семинар приключи Tуининг проекта между КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия по линия на ЕС

Днес, 21 септември 2010 г., се проведе заключителен семинар на тема : ”Новите европейски надзорни институции и националните надзори: общ правилник, единна надзорна култура, по-активно сътрудничество”. С този семинар завърши едногодишния туининг проект „По-нататъшно укрепване на административния капацитет на КФН за успешно прилагане достиженията на правото на ЕС” между Министерството на икономиката и финансите на Италия и КФН.
Събитието беше открито от председателя на КФН г-н Стоян Мавродиев и от посланика на Италия в Република България Н.Пр. Стефано Бенацо.
Г-н Мавродиев подчерта голямото значение на туининг проекта за КФН в светлината на значимите промени, които Eвропейския съюз предприема за създаването на нова надзорна рамка с цел постигането на единен и стабилен европейки пазар на финансови услуги. „Ние сме убедени, че придобитите в семинарите и дискусиите нови знания ще помогнат на българските експерти в процеса на интеграцията на КФН в новите европейски надзорни структури.” – каза г-н Мавродиев. Той подчерта важността на проекта и за представителите на бизнеса, участвали в поредица от семинари и събития, на които бяха разгледани „горещите теми” на законодателната рамка на европейските финансови пазари.

Алесандро Ривера, ръководителят на проекта и генерален директор на ІV-та Дирекция на Министерство на икономиката и финансите на Република Италия изнесе презентация на тема „Предизвикателствата пред българската надзорна система от гледна точка на туининг проекта”.  Джовани Сичилияно, ръководител на Управление „Икономически изследвания” на Италианскaта национална комисия за надзор на ценните книжа и борсите (CONSOB) говори по темата „Становище на Националната комисия за надзор на дружествата и борсата в Италия относно промените, произтичащи от утвърждаването на новата европейска надзорна институционална система по отношение на вътрешната организация и международното сътрудничество”.

Кратко обобщение на свършеното през тези 12 месеца направи и постоянния туининг съветник по проекта г-н Карло Бианкери, без чиито огромни усилия проектът не би могъл да постигне целите и задачите си и не би бил толкова ползотворен за всички участници в реализирането му.final_project_1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.final_project_2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

Списък на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 04.09.2010 г.

Осем лица успешно издържаха изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 04.09.2010 г.
Списък на лицата, успешно издържали изпита е публикуван в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

Решения от заседание на КФН от 15 септември 2010

На свое заседание от 15 септември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издаденото на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД, гр. София разрешение да организира и управлява ДФ „Популярен Фонд Баланс”. Мотивите за отнемането са свързани с факта, че в рамките на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не са достигнали 500 000 лева.
Отнема лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество на „Съединение Асет Мениджмънт” АД, гр. София, тъй като дружеството не е извършвало дейност повече от 6 месеца.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „ТИМ Клуб” ООД, гр. Варна за закупуване чрез ИП „Централна Кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

3. Признава на Деян Николов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Издава одобрение на застрахователния брокер „СИВОВ – ГРУП” ЕООД, гр. Бургас,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Чехия. КФН ще изпрати уведомление до компетентния орган в Чехия за намеренията на брокера да извършва дейност на нейна територии.

Проучване развитието на пазара по доброволно здравно осигуряване

Във връзка с наблюдаващата се тенденция на намаляване на броя на здравноосигурителните договори и броя на здравноосигурените лица и същевременното нарастване на начисления премиен приход на годишна база бе извършено проучване на развитието на пазара по доброволно здравно осигуряване.
Проучването е публикувано на интернет страницата на комисията в раздел „Публикации” – „Полезно”.