КФН започва съгласувателна процедура във връзка с проект на решение за определяне на размера на вноските на застрахователите към ГФ през 2011 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Комисията за финансов надзор, въз основа на решение по протокол № 47  от заседание на КФН, проведено на 23.09.2010 г., оповестява публично откриването на производство по издаване на общ административен акт – проект на решение на Комисията за финансов надзор за определяне на размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд през 2011 г. за всяко моторно превозно средство /МПС/, във връзка с което е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите) и за всяко застраховано място по  задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в обществения превоз.  Проектът на решението е изготвен въз основа на постъпило предложение от Съвета на Гаранционния фонд на основание чл. 290, ал. 2, т. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 7, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 7, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд. На основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК Комисията за финансов надзор определя заинтересованите лица да представят своите предложения и възражения по проекта на решение в едномесечен  срок, считано от датата на публикуването на настоящето съобщение. Писмените предложения и възражения се представят в деловодството на КФН или по електронен път на адрес: delovodstvo@fsc.bg.

Проектът на решение е публикуван на интернет страницата, в раздел „Административни документи”, рубрика „Проекти на актове”
news…