ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с одитната политика: поуки от кризата

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за предприетите мерки от страна на Европейската комисия в областта на одита, а именно за стартиралата публична консултация относно одитната политика.
Предприетите в следствие на кризата мерки на различни нива, както в Европа, така и в останалата част на света, бяха в отговор на спешната необходимост от стабилизиране на финансовата система. Мерките бяха фокусирани основно върху ролята на пазарните участници, а само ограничено внимание бе отделено на това, как да бъде засилена функцията на одитора като фактор за подобряване на финансовата стабилност. В тази връзка изглежда уместно ролята и обхвата на одита, поставени в по-общия контекст на реформата на регулирането на финансовите пазари, да бъдат допълнително обсъдени и анализирани. Имайки предвид глобалната роля на одита, ЕК възнамерява да бъде водещата страна на международно равнище в този дебат в тясно сътрудничество с партньорите си от Съвета за финансова стабилност и Г-20.
Одитът, наравно с надзора и корпоративното управление, следва да бъде ключов фактор за финансовата стабилност, тъй като той е лакмусът за финансовата жизнеспособност на бизнеса.
В тази връзка започна публична консултация, свързана с одитната политика чрез публикуването на Зелена книга, която разглежда подробно следните основни въпроси:
• Ролята на одитора;
• Съществуват ли проблеми при независимостта на одиторските дружества;
• Надзора на одиторските дружества;
• Рискове свързани с концентрацията и пазарната структура;
• Създаването на европейски пазар, и др.

Българският и английският вариант на Зелената книга е достъпен на сайта на КФН в раздел „ЕС информация”.
Консултацията ще бъде отворена до 8 декември 2010 г., а отговорите може да изпращате на адрес: markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни, както и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

След приключването на фазата на допитване, през 2011 г. ЕК ще съобщи за подходящите последващи мерки и предложения

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/green_paper_audit_en.htm

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2010 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2010 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 47 595 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 42 222 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2010 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 41 680 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2010 г. са общо 136 185. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 135 430 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2010 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Комитетът на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи (CEIOPS) публикува Покани за заявяване на интерес за участие в Консултативни групи на заинтересовани лица в сферата на застраховането и сферата на професионалното пенсионно осигуряване

На 1 януари 2011 г. ще започне да функционира новият европейски надзорен орган в областта на застраховането и пенсионното осигуряване (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)) и към него ще бъдат създадени две Консултативни групи на заинтересовани лица в сферата на застраховането и презастраховането и съответно в сферата на професионалното пенсионно осигуряване. Групите се създават с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на EIOPA. Предвижда се EIOPA да провежда консултации с консултативните групи във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво (регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение), както и по отношение на насоки и препоръки. В тази връзка Комитетът на европейските застрахователни и пенсионни надзорни органи е изготвил две покани за заявяване на интерес от страна на потенциално заинтересовани лица.
Консултативните групи ще се състоят от по 30 членове, избрани да представляват в балансирано съотношение представители на застрахователни и презастрахователни предприятия, застрахователни посредници, съответно представители на професионалните пенсионни институции, действащи в ЕС, техни служители, както и потребители на застрахователни и презастрахователни услуги, съответно ползватели на услугите на професионалните пенсионни институции, представители на малки и средни предприятия, представители на съответните професионални асоциации, а също така и изтъкнати представители на академичните среди.

Крайният срок за подаване на документите на заинтересованите кандидати е 31 декември 2010 г. В документите за кандидатстване трябва ясно да е обозначено в коя консултативна група иска да участва кандидатът. Линкът, на който може да намерите документите за кандидатстване, както и допълнителна информация за поканата за заявяване на интерес и за двете консултативни групи, е следният:
https://www.ceiops.eu/about-ceiops/calls-for-expression-of-interest-eiopa/index.html

Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) публикува на своята интернет страница Покана за заявяване на интерес за участие в Консултативна група на заинтересовани лица в сферата на ценните книжа и пазарите

На 1 януари 2011 г. ще започне да функционира новият европейски надзорен орган в областта на ценните книжа (Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)) и към него ще бъде създадена Консултативна група на пазарните участници в сферата на ценните книжа. Групата се създава с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни в области, свързани със задачите на ESMA. Предвижда се ESMA да провежда консултации с консултативната група във връзка с изготвяне на законодателство от второ ниво (регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение), както и по отношение на насоки и препоръки. В тази връзка Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа е изготвил покана за заявяване на интерес от страна на потенциално заинтересовани лица.
Консултативната група ще се състои от 30 членове, избрани да представляват в балансирано съотношение участниците на финансовите пазари, действащи в ЕС, техни служители, както и потребители на финансови услуги, представители на малки и средни предприятия и изтъкнати представители на академичните среди.

Крайният срок за подаване на документите на заинтересованите кандидати е 23 декември 2010 г. Линковете, на които може да намерите документите за кандидатстване, са следните:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7313 – Документ за кандидатстване;
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7314 – Форма за Автобиография.

За повече информация относно Поканата за заявяване на интерес:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=7315

Решения на КФН от заседание от 25 ноември 2010 г.

На свое заседание от 25 ноември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение на „Синтетика” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД, гр. София, на акции на „Етропал” АД, гр. Етрополе от останалите акционери на дружеството.  Предложената цена за една акция е 2.08 лева.

2. Издава лиценз на „Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания /.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Дебитум Инвест” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия  в публичния регистър.
Акционери  в дружеството са „Ски Инженеринг„ ООД, София, притежаващ 70% от капитала и ИД „Надежда” АД, гр. София – с 30% от капитала. :
В Съвета на директорите влизат – Николай Печев – председател, Борислав Никлев . зам.-председател и Димитър Георгиев – изпълнителен директор.

3. Издава лиценз на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:  инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти  /секюритизация на недвижими имоти /.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Валор Пропъртис” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия  в публичния регистър
Акционери в дружеството са 2 юридически лица – „Ски Инженеринг„ООД, притежажаващ 70% от капитала и ИД „Надежда” АД, гр. София – с  30% от капитала.
В Съвета на директорите влизат – Димитър Георгиев – председател на СД, Николай Печев, заместник-председател на СД и Борислав Никлев – изпълнителен директор.

4. Признава на Костадин Панайотов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Издава одобрение на „Ариста Брокери” ООД, гр. София, за извършване на дейност  като застрахователен посредник при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Португалия, Малта и Кипър.

6. Одобрява промени  в устава на  „Агро Финанс” АДСИЦ, гласувани на проведеното на 02.11. 2010 г. общо събрание на акционерите на дружеството.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – септември 2010 г., възлиза на 1 146 712 хил. лв., като се наблюдава спад от 4,3 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 971 515 хил. лв., с което е реализиран спад от 6,4 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (38,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,1 %) – общо 71,5 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари – септември 2010 г., възлиза на 175 197 хил. лв., с което е реализиран ръст от 10,0 % на годишна база.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,4 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 038 174 хил. лв., като 6 812 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 031 361 от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 46,1 % и 32,8 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 550 407 хил. лв., като нарастват с 0,2 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 69 987 хил. лв., като се отчита ръст от 13,9 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на септември 2010 г. нараства с 5,4 % на годишна база и възлиза на 2 840 324 хил. лв., като 63,5 % са на застрахователите по общо застраховане и 36,5 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на септември 2010 г. е 1 343 743 хил. лв. при 993 391 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,1 % на годишна база и достига 1 002 292 хил. лв., в т.ч. 551 597 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 450 695 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,9 % на годишна база и достига 1 274 484 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2010 г., нараства с 11,1 % на годишна база и достига 547 019 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-12 777) хил. лв. към края на септември 2010 г. при 10 178 хил. лв. към края на септември 2009 г., съответно финансов резултат от 9 933 хил. лв. към края на септември 2010 г. при 28 596 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2010 г. е 14 548 хил. лв. при 13 855 хил. лв. към края на деветмесечието на 2009 г., а финансовият резултат е 19 561 хил. лв. към края на деветмесечието на 2010 г., при 25 598 хил. лв. към края на деветмесечието на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – септември на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 31 525 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,8 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 21,8 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 17 261 хил. лв., като се отчита увеличение от 13,4 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на септември 2010 г. нараства с 8,8 % на годишна база и възлиза на 73 548 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 11,3 % на годишна база и достига 49 767 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 1,0 % на годишна база и достига 13 348 хил. лв.
В края на септември 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат отрицателен технически резултат от (-625) хил. лв., при 1 091 хил. лв., отчетени  в края на септември 2009 г. Финансовият резултат на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 721 хил. лв., при 2 101 хил. лв. в края на септември 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.09.2010 г. възлиза на 213 751.

Семинар на Комисия за финансов надзор за студентите от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

На 16-и и 17-и ноември 2010 г. в град Свищов се проведе семинар на тема: „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България”, организиран от Комисия за финансов надзор и Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”. В първия ден от обучението лекторите от КФН запознаха студентите на Стопанската академия с мисията, целите, историята и функциите на институцията. Г-н Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, запозна участниците с ролята на КФН  за осигуряването на стабилност и ефективност на финансовите пазари. След неговото изложение се разгледаха теми за eвропейските тенденции, свързани със защита на потребителите на финансови услуги и анализ на риска в системата, както и застрахователния пазар в България. Студентите, присъстващи на лекцията, бяха запознати със спецификата и участниците на застрахователния пазар в България от г-жа Живка Славкова, началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи” в управление „Застрахователен надзор” на КФН. Малко след това г-жа Гергана Иванова, управител на “Финсейлс”,  запозна студентите с  казуси от практиката, свързани с имущественото и живото застраховане. Студентите от СА също имаха възможност да се запознаят с осигурителния пазар в България, особеностите и спецификата на тристълбовия модел на осигуряване. На втория ден от обучението Надя Велинова, директор дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи” и Милен Манев – старши експерт в отдел „Пазарни анализи”, представиха темата „Капиталов пазар”, в която обясниха функционалния подход на разпределяне на надзорните функции на КФН. 

 

Михаил Алексиев, студент IV курс в специалност „Прогнозиране и планиране” и „Финанси”

Презентации:

227 поднадзорни лица не са заплатили такса за общ финансов надзор за 2010 г.

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН след направена проверка констатира, че 227 поднадзорни лица не са заплатили такса за общ финансов надзор за 2010 г. на обща стойност 82 711 лв., заедно със законната лихва за забава до датата на плащане.
Спрямо задължените лица ще бъдат предприети мерки по откриване на производства за установяване на изискуеми публични държавни вземания.
Списъците на задължените лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „За бизнеса”, рубрика „Съобщения”, съответно в подрубриките: „ПД и други емитенти” и „ ИП, УД, ИД, ДФ и АДСИЦ”.

Анализ на капиталовия пазар за първото тримесечие на 2010 година

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика  “Статистика”, раздел "Капиталов пазар",  е публикуван „Анализ на капиталовия пазар за първото тримесечие на 2010 година”
В разработката е направен преглед на развитието на пазара на небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми и  дружествата със специална инвестиционна цел спрямо първото тримесечие на 2009 г. и първото тримесечие на 2008 г.
Данните за развитието на българския капиталов пазар за настоящата година ще бъдат допълнително публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Статистика”, раздел „Капиталов пазар”.

Справка за пътнотранспортните произшествия през 2010 г. може да се направи на страницата на Гаранционния фонд

Справка за пътнотранспортните произшествия (ПТП), причинени от моторните превозни средства (МПС) в България, вече може да се направи на страницата на Гаранционния фонд – www.guaranteefund.bg. В рубриката „Справка за броя виновно причинени ПТП” след въвеждане на регистрационния номер, или номера на рамата може да проверите дари въпросното МПС е причинило виновно ПТП и с какъв протокол това е констатирано.  Тези данни постъпват в ГФ от застрахователите, които подават двустранните констативни протоколи и от МВР, които изпращат протоколите с материални щети и тези с пострадалите лица. Те се получават в електронен вид и ГФ не ги коригира. Информацията с протоколите за ПТП е от началото на годината.
„Това е доста голяма стъпка към бъдещото въвеждане на системата „Бонус-малус”, коментира г-н Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, защото въз основа на тези справки застрахователите ще могат да предлагат различни цени по „Гражданска отговорност”. Освен това въпросната справка, разпечатана на лист, може да се приложи като доказателство към полицата по ГО”.
В бъдеще тази информационна система ще се обедини със системата, която ще генерира  индивидуален номер на всяка една полица и възможност за „on line” сключване на застраховката.