Семинар на Комисия за финансов надзор за студентите от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

На 16-и и 17-и ноември 2010 г. в град Свищов се проведе семинар на тема: „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България”, организиран от Комисия за финансов надзор и Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”. В първия ден от обучението лекторите от КФН запознаха студентите на Стопанската академия с мисията, целите, историята и функциите на институцията. Г-н Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, запозна участниците с ролята на КФН  за осигуряването на стабилност и ефективност на финансовите пазари. След неговото изложение се разгледаха теми за eвропейските тенденции, свързани със защита на потребителите на финансови услуги и анализ на риска в системата, както и застрахователния пазар в България. Студентите, присъстващи на лекцията, бяха запознати със спецификата и участниците на застрахователния пазар в България от г-жа Живка Славкова, началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи” в управление „Застрахователен надзор” на КФН. Малко след това г-жа Гергана Иванова, управител на “Финсейлс”,  запозна студентите с  казуси от практиката, свързани с имущественото и живото застраховане. Студентите от СА също имаха възможност да се запознаят с осигурителния пазар в България, особеностите и спецификата на тристълбовия модел на осигуряване. На втория ден от обучението Надя Велинова, директор дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи” и Милен Манев – старши експерт в отдел „Пазарни анализи”, представиха темата „Капиталов пазар”, в която обясниха функционалния подход на разпределяне на надзорните функции на КФН. 

 

Михаил Алексиев, студент IV курс в специалност „Прогнозиране и планиране” и „Финанси”

Презентации: