Решения от заседание на КФН на 26.07.2017 г.

На заседанието си на 26.07.2017 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева”.
Издава одобрение на инвестицията на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” (захранваща колективна инвестиционна схема), управляван от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на договорен фонд „Райфайзен Евро Клик” (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” и документа с ключовата информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ.
 
2. Отнема правото на Амелия Цветанова Митева да упражнява дейност като инвестиционен консултант във връзка със заявление за доброволен отказ.
 
3. Изпраща писмо до Конрад Павел Лисовски с указания за отстраняване на непълноти относно искането на Конрад Павел Лисовски за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти относно искането на „Софарма имоти” АДСИЦ за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
5. Не издава забрана за „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на застрахователно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 19 559  бр. акции от капитала на Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, представляващи (0,62%) от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 44,78 лв.
 
6. Вписва емисия акции, издадени от „Спиди” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 41 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
7. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 1 594 121 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 12,95 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „Инвестор.бг” АД, гр. София.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
8. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД.

Решения от заседание на КФН на 26.07.2017 г.

На заседанието си на 26.07.2017 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева”.
Издава одобрение на инвестицията на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” (захранваща колективна инвестиционна схема), управляван от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на договорен фонд „Райфайзен Евро Клик” (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” и документа с ключовата информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ.
 
2. Отнема правото на Амелия Митева да упражнява дейност като инвестиционен консултант във връзка със заявление за доброволен отказ.
 
3. Изпраща писмо до Конрад Лисовски с указания за отстраняване на непълноти относно искането на Павел Лисовски за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти относно искането на „Софарма имоти” АДСИЦ за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
5. Не издава забрана за „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на застрахователно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 19 559  бр. акции от капитала на Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, представляващи (0,62%) от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 44,78 лв.
 
6. Вписва емисия акции, издадени от „Спиди” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 41 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
7. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 1 594 121 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 12,95 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „Инвестор.бг” АД, гр. София.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
8. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД.

Решения от заседание на КФН на 24.07.2017 г.

На заседанието си на 24.07.2017 г. КФН реши:
 

1. Удължава срока до 28.08.2017 година за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  “Плюс 500БГ” ЕАД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи
 
2. Потвърждава приемането на заявлението от Групама” СА, Франция (Grupama SA) относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Животозастраховане” ЕАД и информира заявителя, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.
 
3. Потвърждава приемането на заявлението от Групама” СА, Франция (Grupama SA) относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Застраховане” ЕАД и информира заявителя, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.07.2017 г.

На заседанието си на 24.07.2017 г. КФН реши:
 

1. Удължава срока до 28.08.2017 година за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  “Плюс 500БГ” ЕАД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи
 
2. Потвърждава приемането на заявленията от Групама” СА, Франция (Grupama SA) и от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион”, Франция, относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Животозастраховане” ЕАД и информира заявителите, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.
 
3. Потвърждава приемането на заявленията от Групама” СА, Франция (Grupama SA) и от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион”, Франция, относно планирано вътрешногрупово придобиване на 100 % от капитала на „Групама Застраховане” ЕАД и информира заявителите, че срокът за произнасяне изтича на 17.10.2017 г.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на   1,39 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,65 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,39 на сто, а за ППФ съответно е 4,65 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 1027 – УПФ и № 1028 – ППФ от 14.07.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”, 2017 година.

Решения от заседание на КФН на 20.07.2017 г.

На заседанието си на 20.07.2017 г. КФН реши:
 
1. Удължава 6-месечния срок за прилагане на „Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти” на 12 месеца.
В рамките на този срок застрахователите и застрахователните брокери уведомяват Комисията за финансов надзор и застрахователите, за които извършват посредничество, за предприетите мерки по прилагане на настоящите указания.
2. Приключва ликвидацията на застрахователния портфейл на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”
3. Утвърждава„Атлас одитинг” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „България“ АД
4. Вписва емисия акции, издадени от „Приморско клуб” ЕАД,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка
5. Изпраща писмо до „Дит Пропърти” АДСИЦ с указания за непълноти и предоставяне на допълнителни документи във връзка с искането им за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за одобряване на ликвидатор
6. Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на „Сила Холдинг” АД за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции
7. Спира образуваните производства по чл. 61 от ЗПФИ относно намерението на ИП „Матадор Прайм“ ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Унгария и Италия, въз основа на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК).
8. Одобрява Методика за определянето на инвестиционни посредници като други системно значими институции съобразно Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС и чл. 86 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).
Идентифицира инвестиционните посредници “Авус Капитал” EООД, “Делтасток” АД, “Евро-Финанс” АД, “Елана Трейдинг” АД, “Карол” АД и “Първа финансова брокерска къща” ЕООД като други системно значими институции за 2017 г.
Институциите са уведомени по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 50 относно идентифицираните други системно значими институции, а актуалният им списък е публикуван на интернет сайта на КФН в раздел Регистри и справки, Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници, Други системно значими институции

Решения от заседание на КФН на 20.07.2017 г.

На заседанието си на 20.07.2017 г. КФН реши:

1. Назначава Николай Полинчев  за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД за срок от един месец.  Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на „ЗК Юроамерикан“ АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Той трябва да представи отчет в КФН в срок не по-късно от 5 работни дни преди изтичането на едномесечния срок. Пълният текст на решението може да намерите тук.2. Удължава 6-месечния срок за прилагане на Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти” на 12 месеца.
В рамките на този срок застрахователите и застрахователните брокери уведомяват Комисията за финансов надзор и застрахователите, за които извършват посредничество, за предприетите мерки по прилагане на настоящите указания.

3. Приключва ликвидацията на застрахователния портфейл на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”.

4. Утвърждава„Атлас одитинг” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „България“ АД.

5. Вписва емисия акции, издадени от „Приморско клуб” ЕАД,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

6. Изпраща писмо до „Дит Пропърти” АДСИЦ с указания за непълноти и предоставяне на допълнителни документи във връзка с искането им за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за одобряване на ликвидатор.

7. Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на „Сила Холдинг” АД за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

8. Спира образуваните производства по чл. 61 от ЗПФИ относно намерението на ИП „Матадор Прайм“ ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Унгария и Италия, въз основа на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

9. Одобрява Методика за определянето на инвестиционни посредници като други системно значими институции съобразно Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС и чл. 86 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).
Идентифицира инвестиционните посредници “Авус Капитал” EООД, “Делтасток” АД, “Евро-Финанс” АД, “Елана Трейдинг” АД, “Карол” АД и “Първа финансова брокерска къща” ЕООД като други системно значими институции за 2017 г.
Институциите са уведомени по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 50 относно идентифицираните други системно значими институции, а актуалният им списък е публикуван на интернет сайта на КФН в раздел Регистри и справки, Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници, Други системно значими институции.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юни 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 юни 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 579.

През месец юни 12 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България. Към 30 юни 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2275.

През юни няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.

През месец юни няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 47.
         
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Съобщение относно стартиране на функционалност за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК

От 19-ти юни 2017 г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д”.
Съгласно § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал. 2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.
С оглед осигуряване на възможност за изпълнение на законовите изисквания неприсъствено и по електронен път Комисията за финансов надзор (КФН) отделя в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” – функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща бизнес процесите по приемането и оповестяването на информация от страна на дружествата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК.
Достъпът до модула „Е-РЕГИСТЪР 1Д” и неговата функционалност ще бъде възможен след надлежна регистрация на задължените лица. Регистрацията се осъществява след одобрение на подадена заявка за достъп до системата. След подаване на заявката за регистрация и обработката ѝ от страна на КФН заявителят ще получи електронно уведомление на предоставения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомлението ще съдържа информация за успешната регистрация на заявителя или мотивиран отказ за нейното осъществяване.
Пълната функционалност на модула ще бъде активирана след 17.07.2017 г. Модулът ще бъде достъпен чрез електронната страница на КФН на адрес https://register1d.fsc.bg/eRegister1d, където в секция e-Портали е обособена подсекция Е-Регистър-1Д.
Публичният достъп до разкритата чрез модула информация ще се осигурява чрез официалната електронна страница на КФН посредством активна връзка към данните от него.
За работата с приложението за регистрация/дерегистрация на модула „Е-Регистър 1Д“ на разположение на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК и подлежащи на регистрация в модула, в секцията на модула е налично подробно ръководство в електронен формат.
 

Ключов момент за развитието на капиталовия пазар в България е връщането на доверието, заяви председателят на КФН Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг

Връщането на доверието е ключовият момент за развитието на капиталовия пазар в България, заяви председателят на Комисията за финансов надзор/ КФН/ Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг. Дребните инвеститори, големите инвеститори, а и всички играчи на пазара трябва да се уверят, че той функционира единствено и само по икономически закономерности. Възстановяването на доверието не може да се случи веднага и ние се стараем с ежедневните си действия да се върви в тази посока, допълни Караиванова. Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа скоро ще бъдат гледани на второ четене от пленарна зала в Народното събрание, като  ще привлекат нови инвеститори и ще защитават по-добре правата на миноритарните акционери. При досегашните обсъждания получихме подкрепа от всички политически сили в парламента, посочи Караиванова. Като предстоящи събития, които ще окажат сериозно влияние, тя посочи, че с европейски средства ще се финансира публичното предлагане на финансови инструменти, предстоят заключителни действия по изграждане на връзката между Централен депозитар и БНБ, което ще направи възможно търговията на държавни ценни книжа  /ДЦК/ на борсата. Ако Българска фондова борса придобие енергийната борса, това ще увеличи капитализацията на БФБ и ще представлява допълнителен стимул за потенциалните инвеститори, смята Караиванова.

Последващата проверка на застрахователите и пенсионноосигурителните дружества потвърди стабилността на двата сектора. В две от компаниите влязоха квестори, в някои дружества има препоръки за подобряване на системите за управление. В областта на пенсионното осигуряване има необходимост от подобряване на законодателството и вярваме, че поредният опит за поправки в Кодекса за социално осигуряване, които третират проблема със свързаните лица, този път ще получи подкрепа в парламента, посочи Караиванова. Очакваме от следващата година да се промени модела на финансиране на КФН, тъй като това е единственият начин да се повиши капацитета на регулатора. Тази промяна беше изведена и като основна препоръка в доклада на Световната банка и Международния валутен фонд след приключването на Програмата за оценка на финансовия сектор в България /FSAP/. Работим по изпълнението на друга препоръка на световните финансови институции, а именно да преминем на риск-базиран надзор, каза още Караиванова.

Заради по-голямата интеграция, конвергенцията на лихвените равнища и намаляване на разходите за транзакции евентуалното влизане на България в механизма ERM2 ще има изцяло благоприятни последствия за небанковия финансов сектор у нас, посочи Караиванова в интервюто за агенция Блумбърг.