Решения от заседание на КФН на 20.07.2017 г.

На заседанието си на 20.07.2017 г. КФН реши:

1. Назначава Николай Полинчев  за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД за срок от един месец.  Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на „ЗК Юроамерикан“ АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Той трябва да представи отчет в КФН в срок не по-късно от 5 работни дни преди изтичането на едномесечния срок. Пълният текст на решението може да намерите тук.2. Удължава 6-месечния срок за прилагане на Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти” на 12 месеца.
В рамките на този срок застрахователите и застрахователните брокери уведомяват Комисията за финансов надзор и застрахователите, за които извършват посредничество, за предприетите мерки по прилагане на настоящите указания.

3. Приключва ликвидацията на застрахователния портфейл на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”.

4. Утвърждава„Атлас одитинг” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „България“ АД.

5. Вписва емисия акции, издадени от „Приморско клуб” ЕАД,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

6. Изпраща писмо до „Дит Пропърти” АДСИЦ с указания за непълноти и предоставяне на допълнителни документи във връзка с искането им за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и за одобряване на ликвидатор.

7. Изпраща писмо до „Сила Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия относно искането на „Сила Холдинг” АД за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

8. Спира образуваните производства по чл. 61 от ЗПФИ относно намерението на ИП „Матадор Прайм“ ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Унгария и Италия, въз основа на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

9. Одобрява Методика за определянето на инвестиционни посредници като други системно значими институции съобразно Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС и чл. 86 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).
Идентифицира инвестиционните посредници “Авус Капитал” EООД, “Делтасток” АД, “Евро-Финанс” АД, “Елана Трейдинг” АД, “Карол” АД и “Първа финансова брокерска къща” ЕООД като други системно значими институции за 2017 г.
Институциите са уведомени по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 50 относно идентифицираните други системно значими институции, а актуалният им списък е публикуван на интернет сайта на КФН в раздел Регистри и справки, Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници, Други системно значими институции.