Съобщение относно стартиране на функционалност за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК

От 19-ти юни 2017 г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д”.
Съгласно § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал. 2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.
С оглед осигуряване на възможност за изпълнение на законовите изисквания неприсъствено и по електронен път Комисията за финансов надзор (КФН) отделя в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” – функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща бизнес процесите по приемането и оповестяването на информация от страна на дружествата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК.
Достъпът до модула „Е-РЕГИСТЪР 1Д” и неговата функционалност ще бъде възможен след надлежна регистрация на задължените лица. Регистрацията се осъществява след одобрение на подадена заявка за достъп до системата. След подаване на заявката за регистрация и обработката ѝ от страна на КФН заявителят ще получи електронно уведомление на предоставения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомлението ще съдържа информация за успешната регистрация на заявителя или мотивиран отказ за нейното осъществяване.
Пълната функционалност на модула ще бъде активирана след 17.07.2017 г. Модулът ще бъде достъпен чрез електронната страница на КФН на адрес https://register1d.fsc.bg/eRegister1d, където в секция e-Портали е обособена подсекция Е-Регистър-1Д.
Публичният достъп до разкритата чрез модула информация ще се осигурява чрез официалната електронна страница на КФН посредством активна връзка към данните от него.
За работата с приложението за регистрация/дерегистрация на модула „Е-Регистър 1Д“ на разположение на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК и подлежащи на регистрация в модула, в секцията на модула е налично подробно ръководство в електронен формат.
 

Съобщение относно стартиране на функционалност за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на по §1Д от ДР на ЗППЦК

От 19-ти юни 2017 г. стартира приложение за регистрация на лицата, попадащи в обхвата на § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в електронния модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д”.
Съгласно § 1д (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като е предвидено изключение за предприятия, които отговарят на два от трите критерии, посочени в ал. 2 на разпоредбата, за които изискването не намира приложение.
С оглед осигуряване на възможност за изпълнение на законовите изисквания неприсъствено и по електронен път Комисията за финансов надзор (КФН) отделя в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” – функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща бизнес процесите по приемането и оповестяването на информация от страна на дружествата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК.
Достъпът до модула „Е-РЕГИСТЪР 1Д” и неговата функционалност ще бъде възможен след надлежна регистрация на задължените лица. Регистрацията се осъществява след одобрение на подадена заявка за достъп до системата. След подаване на заявката за регистрация и обработката ѝ от страна на КФН заявителят ще получи електронно уведомление на предоставения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомлението ще съдържа информация за успешната регистрация на заявителя или мотивиран отказ за нейното осъществяване.
Пълната функционалност на модула ще бъде активирана след 17.07.2017 г. Модулът ще бъде достъпен чрез електронната страница на КФН на адрес http://www.fsc.bg/bg/e-portali/registar-1d/, където в секция e-Портали е обособена подсекция Е-Регистър-1Д.
Публичният достъп до разкритата чрез модула информация ще се осигурява чрез официалната електронна страница на КФН посредством активна връзка към данните от него.
За работата с приложението за регистрация/дерегистрация на модула „Е-Регистър 1Д“ на разположение на лицата, попадащи в обхвата на §1Д от ДР на ЗППЦК и подлежащи на регистрация в модула, в секцията на модула е налично подробно ръководство в електронен формат.