Решения на КФН от заседание на 28.02.2007 г.

На свое заседание от 28.02.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ, гр. София за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричнаи средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното
увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са две юридически лица – „Индустриал комерс” ЕООД, притежаващо 70% от капитала и УД „Сентинел Асет Мениджмънт”АД с 30% от капитала. 
Дружеството ще насочи  своите инвестиции към следните целеви пазарни сегменти – търговски, офис площи, индустриални имоти и имоти в регулация (от 0 до 90%), имоти извън регулация (от 0 до 50%), хотели (от 0 до 40%), земеделски земи и гори, и жилищни имоти (от 0 до 30%).

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията, с ISIN код  BG2100041065, е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.625% на годишна база, плащания на шестмесечен период,  със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 27.11.2007 г. и падеж – 27.11.2011 г.

3. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадена от “ФИА България” АД, гр. София, разпределени в 700 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Вписва емисията и дружеството като публично в регистъра на КФН.
“ФИА България” АД се управлява от Съвет на директорите в състав – Магдалини Маргарити, Председател на СД и ИД, Динко Черганлиев, член и Изабела Божичкова, член. Основен акционер с 68.68% от капитала на дружеството е „ФИА Корпорейшън” АД, Солун, Гърция.
Основните сфери, в които дружеството извършва дейност, са свързани с придобиване, отчуждаване/сливане и разпореждане с недвижимо имущество и права върху него, търговия с ценни книжа, разпореждане с интелектуална собственост, патентни права, запазена марка и име. За 2006 г. и 2007 г. дружеството възнамерява да осъществи проект, който обхваща изграждане на съвременен техно-парк и вилно селище. 

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София. Емисията, с ISIN код  BG2100038061, е в размер на 7 077 000 евро, разпределени в 7 077 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.125% на годишна база, плащания на шестмесечен период,  със срок на облигационния заем от 36 месеца, считано от 15.11.2007 г. и падеж – 15.11.2009 г.
5. Вписа последваща емисия акции, издадена от “Парк” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 4 520 266 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 5 200 000 лв. на 9 720 266 лв..
 
6. Вписа като публично дружество „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ.  Вписа емисия в размер на 715 000 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лв., представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 
7. Вписа като публично дружество „Алфа кредит” АДСИЦ.  Вписа емисия в размер на 650 000 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лв., представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.

8. Одобри промени в устава на “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София.

9. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Предложените промени в наредбата произтичат от измененията и допълненията на КСО, основната част от които влязоха в сила от 01.01.2007 г. С  посочените изменения във връзка с въвеждането на допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми се предвижда създаването на нов публичен регистър – Регистър на професионалните схеми. С проекта на наредба се актуализират и отделни текстове, съобразно други изменения в нормативната уредба като въвеждането на изискването актюерското обслужване на пенсионноосигурителните дружества да се извършва от отговорен актюер.
Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”

Данни за осигурените лица и натрупаните средства във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2006 г. по пол и възраст

За пръв път от началото на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор публикува данни за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове, както и данни за средния размер на натрупаните средства  в трите вида фондове в зависимост от пола и възрастта на осигуряващите се. Данните са получени на база на подадена от пенсионноосигурителните дружества информация.
В универсалните пенсионни фондове (УПФ) от общо 2 442 701 осигуряващите се лица, 1 227 611 или 50,26 на сто са мъже. В по-младите възрастови групи – 15-24 г. и 25-34 г. – преобладават мъжете, докато в по-високите възрасти – 35-44 г. и 45-54 г. – съотношението се променя в полза на жените. Тези данни отразяват ефекта на известното в демографията явление на по-висока смъртност при мъжете. Тъй като в УПФ се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г., към 31.12.2006 г. най-възрастните лица са на 46 навършени години. Най-голяма е групата на осигурените лица в интервала 25-34 г., като средната възраст на осигуряващите се в УПФ е 33 г. Средният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица в УПФ е 289,64 лв., като при мъжете е 315,43 лв., а при жените – 263,58 лв. Средният размер на натрупаните средства варира в зависимост от пола и възрастта, като най-висок е в групата 45-54г. поради по-дългия срок на осигуряване.
В структурата на осигуряващите се в професионалните пенсионни фондове (ППФ) по пол, силно е изразен превесът на мъжете, които съставляват 84,20 на сто от общия брой на осигурените лица. Това се дължи на спецификата на този вид фондове, в които се осигуряват лицата, работещи при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд. Най-многочислена е групата на 35-44 годишните, като средната възраст в ППФ е 42 г. Средният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица в професионалните фондове е 1628,82 лв., като чувствително превишава този в УПФ, поради по-високия размер на вноските и по-ранния старт на ППФ. Най-висок е средният размер на натрупаната сума на мъжете в групата 45-54г. – 1945,94 лв.
От общия брой на осигуряващите се 565 782 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ), 329 442 лица или 58,23 на сто са мъже. Най-многобройна е групата на 45-54 годишните. В сравнение с другите два вида фондове, средната възраст на осигурените лица в ДПФ е най-висока – 45 г. Средният размер на натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ е 872,30 лв., като и при този вид фондове се проявява тенденцията на по-висок среден размер на натрупаните средства по партидите на мъжете.
Подробни данни за разпределението на осигурени лица по пол и възраст в трите вида пенсионни фондове, както и за размера на натрупаните средства според пола и възрастта на осигурените лица към 31.12.2006 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.

„ХРОНОС” ООД, Хасково, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  „ХРОНОС” ООД, Хасково, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 355 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

Г-н Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”.
Пълния текст на решение 357 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Лукойл Гарант-България” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 352, 353 и 354 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Алианц България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Алианц България” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 345, 346 и 347 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри  изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.

Пълния текст на решение 351 може да намерите в раздел "Документи".

Резултати от промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за IV-то тримесечие и за 2006 г. и данни за служебно разпределени лица през 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2006 г., както и резултатите от проведените през 2006 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Общо 15 598 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2006 г. е 6 440 хил.лв.
През цялата 2006 г. общо 61 136 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 24 379 хил. лв. В сравнение с 2005 г. Лицата, променили участието си, намаляват с  11,30 на сто, а размерът на прехвърлените средства  – с 5,02 на сто.
През 2006 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 95 066 лица, от които 85 196 лица в универсалните пенсионни фондове и 9 870 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2006 г. в универсалните пенсионни фондове са 47,45 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), като намаляват с 6,05 пункта в сравнение с 2005 г. Това  очертава благоприятна тенденция повече лица от постъпващите за първи път в осигурителната система да избират пенсионен фонд чрез подаване на индивидуално заявление. В професионалните фондове служебно разпределените лица съставляват 66,16 на сто от общия брой постъпили лица, като делът им се запазва относително постоянен в сравнение с 2005 г.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за 2006 г. и от проведените служебни разпределения през 2006г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.

Одобрена е Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Капман Макс” в съответствие с изискванията на ЗППЦК

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Капман Макс” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, приета на заседание от дата 05.01.2007 г. на Съвета на директорите на УД ”Капман Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на организирания и управляван от него ДФ „Капман Макс”.
Пълния текст на решение 334 може да намерите в раздел „Документи”. 

“ББГ Симекс- България” ООД получи одобрение за допълнение на общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “ББГ Симекс- България” ООД  за допълнение на общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно внесен в Комисията за финансов надзор проект, вх. № РГ-03-120/1/14.02.2007 г.
Пълния текст на решение 333 може да намерите в раздел „Документи”.