Одобрена е Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Капман Макс” в съответствие с изискванията на ЗППЦК

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Капман Макс” в съответствие с изискванията на ЗППЦК, приета на заседание от дата 05.01.2007 г. на Съвета на директорите на УД ”Капман Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на организирания и управляван от него ДФ „Капман Макс”.
Пълния текст на решение 334 може да намерите в раздел „Документи”.