Резултати от промяна на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за IV-то тримесечие и за 2006 г. и данни за служебно разпределени лица през 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2006 г., както и резултатите от проведените през 2006 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Общо 15 598 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие на 2006 г. е 6 440 хил.лв.
През цялата 2006 г. общо 61 136 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 24 379 хил. лв. В сравнение с 2005 г. Лицата, променили участието си, намаляват с  11,30 на сто, а размерът на прехвърлените средства  – с 5,02 на сто.
През 2006 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 95 066 лица, от които 85 196 лица в универсалните пенсионни фондове и 9 870 лица в професионалните. Служебно разпределените лица през 2006 г. в универсалните пенсионни фондове са 47,45 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени), като намаляват с 6,05 пункта в сравнение с 2005 г. Това  очертава благоприятна тенденция повече лица от постъпващите за първи път в осигурителната система да избират пенсионен фонд чрез подаване на индивидуално заявление. В професионалните фондове служебно разпределените лица съставляват 66,16 на сто от общия брой постъпили лица, като делът им се запазва относително постоянен в сравнение с 2005 г.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за 2006 г. и от проведените служебни разпределения през 2006г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.