Одобрени са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри  изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.

Пълния текст на решение 351 може да намерите в раздел "Документи".