Данни за осигурените лица и натрупаните средства във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2006 г. по пол и възраст

За пръв път от началото на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор публикува данни за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове, както и данни за средния размер на натрупаните средства  в трите вида фондове в зависимост от пола и възрастта на осигуряващите се. Данните са получени на база на подадена от пенсионноосигурителните дружества информация.
В универсалните пенсионни фондове (УПФ) от общо 2 442 701 осигуряващите се лица, 1 227 611 или 50,26 на сто са мъже. В по-младите възрастови групи – 15-24 г. и 25-34 г. – преобладават мъжете, докато в по-високите възрасти – 35-44 г. и 45-54 г. – съотношението се променя в полза на жените. Тези данни отразяват ефекта на известното в демографията явление на по-висока смъртност при мъжете. Тъй като в УПФ се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г., към 31.12.2006 г. най-възрастните лица са на 46 навършени години. Най-голяма е групата на осигурените лица в интервала 25-34 г., като средната възраст на осигуряващите се в УПФ е 33 г. Средният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица в УПФ е 289,64 лв., като при мъжете е 315,43 лв., а при жените – 263,58 лв. Средният размер на натрупаните средства варира в зависимост от пола и възрастта, като най-висок е в групата 45-54г. поради по-дългия срок на осигуряване.
В структурата на осигуряващите се в професионалните пенсионни фондове (ППФ) по пол, силно е изразен превесът на мъжете, които съставляват 84,20 на сто от общия брой на осигурените лица. Това се дължи на спецификата на този вид фондове, в които се осигуряват лицата, работещи при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд. Най-многочислена е групата на 35-44 годишните, като средната възраст в ППФ е 42 г. Средният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица в професионалните фондове е 1628,82 лв., като чувствително превишава този в УПФ, поради по-високия размер на вноските и по-ранния старт на ППФ. Най-висок е средният размер на натрупаната сума на мъжете в групата 45-54г. – 1945,94 лв.
От общия брой на осигуряващите се 565 782 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ), 329 442 лица или 58,23 на сто са мъже. Най-многобройна е групата на 45-54 годишните. В сравнение с другите два вида фондове, средната възраст на осигурените лица в ДПФ е най-висока – 45 г. Средният размер на натрупаните средства на осигурените лица в ДПФ е 872,30 лв., като и при този вид фондове се проявява тенденцията на по-висок среден размер на натрупаните средства по партидите на мъжете.
Подробни данни за разпределението на осигурени лица по пол и възраст в трите вида пенсионни фондове, както и за размера на натрупаните средства според пола и възрастта на осигурените лица към 31.12.2006 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.